Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 24.novembra 81.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2022.gada 5.maijāNr. 42

protokols Nr. 9, 20. punkts

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo un otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs (turpmāk – Centrs) ir Jūrmalas domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību, kā arī veic darbu ar jaunatni Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 81.nolikumu

2. Centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Jaunatnes likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Centrs ir pastarpinātas pārvaldes iestāde. Tam ir sava simbolika, norēķinu konti bankā, savs zīmogs un simbolika. Centrs ir tiesīgs lietot nosaukuma saīsinājumu – Jūrmalas BJIC.

4. Centra juridiskā adrese ir Zemgales iela 4, Jūrmala, LV-2008.

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015.

6. Centram ir struktūrvienība – Jaunatnes Iniciatīvu centrs (saīsinājums – JIC), kas var veidot savu simboliku. Svītrots ar domes 2022.gada 24.novembra 81.nolikumu

7. Centra izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

II. Centra darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

8. Centra darbības mērķi ir:

8.1. izglītojamo prasmju, spēju attīstīšana atbilstoši viņu vecumam, interesēm, individuālajām vajadzībām un vēlmēm neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;

8.2. īstenot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot aktivitātes, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos pilsētā. Svītrots ar domes 2022.gada 24.novembra 81.nolikumu

9. Centra darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība bērniem un jauniešiem.

10. Centra uzdevumi ir šādi:

10.1. izstrādāt un īstenot personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju;

10.2. nodrošināt iespējas izglītojamo intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību;

10.3. nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un kultūras pasākumos;

10.4. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;

10.5. sekmēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām iesaistīšanu Centra darbībā, veicināt viņu integrēšanos sabiedrībā;

10.6. organizēt interešu izglītības pasākumus;

10.7. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

10.8. veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Jūrmalas valstspilsētā;

10.9. veicināt interešu izglītības programmās iesaistīto pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi;

10.10. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību;

10.11. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.

10.12. Jaunatnes Iniciatīvu centra uzdevumi ir šādi: Svītrots ar domes 2022.gada 24.novembra 81.nolikumu

10.12.1. īstenot darbu ar jaunatni Jūrmalas valstspilsētā, sadarboties ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām, izglītojamo pašpārvaldēm, Jūrmalas jauniešu domi;

10.12.2. piedāvāt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;

10.12.3. sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;

10.12.4. veicināt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;

10.12.5. sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;

10.12.6. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām.

III. Īstenojamās izglītības programmas

11. Centrs īsteno šādas interešu izglītības programmas:

11.1. kultūrizglītības programmas;

11.2. tehniskās jaunrades programmas;

11.3. lietišķās un vizuālās mākslas programmas;

11.4. sporta izglītības programmas;

11.5. vides izglītības programmas.

12. Pēc valsts, darba dēvēju un vecāku ierosinājuma, Centrs var īstenot personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas pēc Izglītības pārvaldes atzinuma sniegšanas saskaņotas ar dibinātāju. Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 81.nolikumu

IV. Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Centrā nosaka Izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, interešu izglītības programmas, Centra Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Centra iekšējie normatīvie akti, kā arī citi Centra direktora izdotie tiesību akti un lēmumi.

14. Izglītojamo uzņemšanas iestādē kārtību nosaka dibinātāja apstiprinātie noteikumi par izglītojamo uzņemšanu iestādē. Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 81.nolikumu

15. Pulciņu (grupu) skaitlisko sastāvu un nepieciešamo stundu skaitu nosaka atbilstoši darbības jomai un izglītības programmas saturam.

16. Izglītojamo uzņemšana notiek, pamatojoties uz izglītojamā, ja izglītojamais ir sasniedzis 18 gadu vecumu, vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu. Izglītojamo uzņemšana interešu izglītības programmās notiek visu gadu.

17. Centra mērķauditorija ir bērni vecumā no 3 gadiem un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.

18. Centra pamatdarbības forma ir pulciņu (grupu) nodarbības un individuālās nodarbības, kas notiek saskaņā ar direktora apstiprinātām interešu izglītības programmām un nodarbību sarakstu, nodarbības ilgums ir 60 (sešdesmit) minūtes, un starpbrīdis, ko ieskaita nodarbību laikā.

19. Centrs darbu var organizēt 7 (septiņas) dienas nedēļā. Centrs var organizēt darbu visu kalendāro gadu. Brīvdienās un brīvlaikā Centrs organizē darbu ar jaunu vai mainīgu izglītojamo sastāvu pēc atsevišķa nodarbību saraksta.

20. Jaunatnes Iniciatīvu Centra darbības organizācija noteikta Jaunatnes Iniciatīvu Centra iekšējās kārtības noteikumos, kurus izstrādā struktūrvienība un apstiprina Centra direktors. Svītrots ar domes 2022.gada 24.novembra 81.nolikumu

V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Centru vada Centra direktors. Centra direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Centra direktors organizē un nodrošina Centra darbību budžetā paredzēto un Centra tāmē apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbild par to racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Pārējos Centra direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

22.Centra pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Centra direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Citus darbiniekus Centra direktors pieņem darbā atbilstoši Jūrmalas domes apstiprinātajam darbinieku skaita sarakstam. Centra direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Centra darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

23. Centra pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Ped agoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

24. Centra citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Centra citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

25. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos. Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 81.nolikumu

26. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Centrā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

VII. Centra pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence

27. Direktors sadarbībā ar dibinātāju nosaka Centra organizatorisko struktūru.

28. Centrā darbojas pedagoģiskā padome, kas risina dažādus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus jautājumus.

29. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir visi Centrā strādājošie pedagogi.

30. Pedagoģiskās padomes uzdevumi:

30.1. Centra interešu izglītības programmu, nolikuma un interešu izglītības programmu apspriešana;

30.2. veidot vienotu pozīciju pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumos;

30.3. pedagogu radošās darbības stimulēšana, atbalsts un veicināšana, tālākizglītība;

30.4. rekomendācijas apbalvojumiem, iestādes sadarbība ar nevalstiskām organizācijām, citām izglītības iestādēm un sabiedriskajām institūcijām;

30.5. izvērtēt interešu izglītības programmu darba rezultātus, pedagogu darba rezultātus, izstrādāt priekšlikumus darba uzlabošanai;

30.6. apspriest citus ar Centra darbu saistītus jautājumus.

31. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā, to norisi protokolē un lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.

32. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Centrā un līdzdarbotos Centra darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, ar Centra direktora un pedagogu atbalstu izglītojamie pēc savas iniciatīvas ir tiesīgi veidot izglītojamo pašpārvaldi.

33. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, apstiprina direktors.

34. Pedagoģiskajai padomei un izglītojamo pašpārvaldei ir konsultatīvs raksturs.

35. Centra direktoram ir pienākums nodrošināt Centra pašpārvaldes izveidošanu un darbību, piemēram, veidot Centra padomi, pedagoģisko padomi, vecāku, izglītojamo interešu grupas un institūcijas. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka reglaments, ko apstiprina Centra direktors, un tām ir konsultatīvs raksturs.

VIII. Centra iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

36. Centrs saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.

37. Centra iekšējos normatīvos aktus izdod iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju.

IX. Centra saimnieciskā darbība

38. Centrs ir patstāvīgs finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Centra nolikumā noteikto.

39. Atbilstoši normatīvajos noteiktajam direktors, apstiprinātā budžeta ietvaros, ir tiesīgs slēgt ar fiziskām un juridiskām personām saimnieciska rakstura līgumus par dažādu Centram nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem.

40. Centra saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Centra telpu un teritorijas apsaimniekošana.

X. Centra finansēšanas avoti un kārtība

41. Centra finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums un citi normatīvie akti.

42. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto, nosaka Centra direktors, saskaņojot ar dibinātāju.

XI. Centra reorganizācijas un likvidācijas kārtība

43. Centru reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.

XII. Centra nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

44. Centrs, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā Centra nolikumu. Centra nolikumu apstiprina dibinātājs.

45. Grozījumus Centra nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja iniciatīvas, centra direktora, vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Centra dibinātājs.

46. Centra nolikumu un grozījumus nolikumā Centrs aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

47. Centra izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam (Jūrmalas dome, adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV 2015).

48. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību Centrs veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/ 679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/ EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

49. Centrs atbilstoši savas darbības un interešu izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīgs sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus/speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

50. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.augusta nolikums Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF