Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 74

protokols Nr. 11, 48. punkts

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības
likuma 22. panta pirmo
un otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk – Centrs) ir Jūrmalas domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas un citas ārpusstundu aktivitātes, veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.

2. Centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Jaunatnes likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Centrs ir pastarpinātas pārvaldes iestāde, kas atrodas Jūrmalas Izglītības pārvaldes pārraudzībā. Tam ir sava simbolika, norēķinu konti bankā, savs zīmogs un simbolika. Centrs ir tiesīgs lietot nosaukuma saīsinājumu – Jūrmalas BJC.

4. Centra juridiskā adrese ir Zemgales iela 4, Jūrmala, LV-2008.

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015.

6. Centra izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

II. Centra darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

7. Centra darbības mērķi ir izglītojamo prasmju, spēju attīstīšana atbilstoši viņu vecumam, interesēm, individuālajām vajadzībām un vēlmēm neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;

8. Centra darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība bērniem un jauniešiem.

9. Centra uzdevumi ir šādi:

9.1. izstrādāt un īstenot personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības un ārpusstundu aktivitāšu programmas, kas saskaņotas ar Pārvaldi;

9.2. nodrošināt iespējas izglītojamo intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību;

9.3. nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un kultūras pasākumos;

9.4. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;

9.5. sekmēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām iesaistīšanu Centra darbībā, veicināt viņu integrēšanos sabiedrībā;

9.6. organizēt interešu izglītības pasākumus;

9.7. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

9.8. veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Jūrmalas valstspilsētā;

9.9.  veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi;

9.10. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību;

9.11. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.

III. Īstenojamās izglītības programmas

10. Centrs īsteno šādas interešu izglītības programmas:

10.1. kultūrizglītības programmas;

10.2. tehniskās jaunrades programmas;

10.3. lietišķās un vizuālās mākslas programmas;

10.4. sporta izglītības programmas;

10.5. vides izglītības programmas;

10.6. citas ārpusstundu aktivitāšu programmas.

11. Centrs, saskaņojot ar Pārvaldi, ir tiesīgs īstenot arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, pieaugušo neformālās izglītības programmas un citas izglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju Centrā nosaka Izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, izglītības programmas, Centra Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Centra iekšējie normatīvie akti, kā arī citi Centra direktora izdotie tiesību akti un lēmumi.

13. Izglītojamo uzņemšanas kārtību Centrā nosaka dibinātāja apstiprinātie noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Centrā.

14. Pulciņu (grupu) un citu nodarbību skaitlisko sastāvu un nepieciešamo stundu skaitu nosaka atbilstoši darbības jomai un izglītības programmas saturam.

15. Izglītojamo uzņemšana notiek, pamatojoties uz izglītojamā, ja izglītojamais ir sasniedzis 18 gadu vecumu, vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu. Izglītojamo uzņemšana izglītības programmās notiek visu gadu.

16. Centra mērķauditorija ir personas vecumā no 3 gadiem līdz 25 gadiem.

17. Centra pamatdarbības forma ir pulciņu (grupu) nodarbības un individuālās nodarbības, kas notiek saskaņā ar direktora apstiprinātām izglītības programmām un nodarbību sarakstu, nodarbības ilgums ir 60 (sešdesmit) minūtes, un starpbrīdis, ko ieskaita nodarbību laikā.

18. Centrs darbu ir tiesīgs organizēt 7 (septiņas) dienas nedēļā. Centrs darbu organizē visu kalendāro gadu. Brīvdienās un brīvlaikā Centrs organizē darbu ar jaunu vai mainīgu izglītojamo sastāvu pēc atsevišķa nodarbību saraksta.

V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

19. Centru vada Centra direktors. Centra direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Centra direktors organizē un nodrošina Centra darbību budžetā paredzēto un Centra tāmē apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbild par to racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Pārējos Centra direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

20. Centra pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Centra direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Centra direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Centra darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

21. Centra pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Ped agoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

22. Centra citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Centra citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

23. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

24. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Centrā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

VII. Centra pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence

25. Direktors sadarbībā ar dibinātāju nosaka Centra organizatorisko struktūru.

26. Centra direktoram ir pienākums nodrošināt Centra pašpārvaldes izveidošanu un darbību, piemēram, veidot Centra padomi, pedagoģisko padomi, vecāku, izglītojamo interešu grupas un institūcijas. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka reglaments, ko apstiprina Centra direktors, un tām ir konsultatīvs raksturs.

VIII. Centra iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

27. Centrs saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.

28. Centra iekšējos normatīvos aktus izdod iestādes direktors, saskaņojot ar Pārvaldi.

IX. Centra saimnieciskā darbība

29. Centrs ir patstāvīgs finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Centra nolikumā noteikto.

30. Atbilstoši normatīvajos noteiktajam direktors, apstiprinātā budžeta ietvaros, ir tiesīgs slēgt ar fiziskām un juridiskām personām līgumus par dažādu Centram nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem.

31. Centra saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Centra telpu un teritorijas apsaimniekošana.

X. Centra finansēšanas avoti un kārtība

32. Centra finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums un citi normatīvie akti.

33. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto, nosaka Centra direktors, saskaņojot ar Pārvaldi.

XI. Centra reorganizācijas un likvidācijas kārtība

34. Centru reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.

35. Centrs p ar tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).

XII. Centra nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

36. Centrs, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā Centra nolikumu. Centra nolikumu apstiprina Centra dibinātājs.

37. Grozījumus Centra nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja iniciatīvas vai centra direktora. Grozījumus nolikumā apstiprina Centra dibinātājs.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Izglītības likumu
un citiem normatīvajiem aktiem

38. Centra izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldei, Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, LV-2015 vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: infoizglitiba@jurmala.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv

39. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Centra dibinātāja noteikto kārtību Centrs veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/ 679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/ EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

40. Centrs atbilstoši savas darbības un interešu izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīgs sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus/speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

41. Centrs savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību

42. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 5. maija nolikums Nr. 42 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF