Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 26.oktobra 75.nolikumu

2022. gada 15. septembrīNr. 69

protokols Nr. 14, 42. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1
“Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas
8. punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.1. apakšpunktā vārdu “pašvaldības” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)”.

2. Aizstāt 1.2. apakšpunkta pirmajā teikumā vārdu “Bibliotēku” ar “JCB” un vārdus “Jūrmalas pilsētas dome” ar vārdiem “Jūrmalas dome (turpmāk – Dome)”.

3. Aizstāt 1.3. apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

4. Aizstāt 1.4. apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pilsētas dome” ar vārdu “Dome”.

5. Izteikt 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.5. JCB ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas krājums, ir savs zīmogs, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti kredītiestādē.”.

6. Aizstāt 2.2. apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā”.

7. Svītrot 3.2. apakšpunktu.

8. Izteikt 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8. Iesniegt priekšlikumus Pašvaldībai par bibliotēkas darbību”.

9. Aizstāt 4.1. un 4.2. apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pilsētas dome” ar vārdu “Dome”.

10. Izteikt 4.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.3.2. organizē un plāno JCB darbu un ir atbildīgs par to kvalitatīvu profesionālo darbību, bibliotēku krājumiem, materiālajām vērtībām, nodrošina iestādes darbību budžetā paredzēto un iestādes tāmes apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbild par racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, apstiprinātā budžeta ietvaros, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām saimnieciska rakstura līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem;”.

11. Aizstāt 4.3.3. apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes” ar vārdu “Domes”.

12. Aizstāt 4.3.5. apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pašvaldībai” ar vārdu “Domei”.

13. Izteikt 4.4.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.4.1.2. Pieaugušo apkalpošanas nodaļa;”;

14. Izteikt 4.4.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.4.1.3. Bērnu un jauniešu nodaļa;”.

15. Svītrot 4.4.2. apakšpunktu.

16. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1. JCB finanšu avoti ir:

5.1.1. pašvaldības budžeta līdzekļi;

5.1.2. Valsts budžeta līdzekļi;

5.1.3. Eiropas Savienības fondu un citi ārvalstu finanšu avotu līdzekļi;

5.1.4. ziedojumi, dāvinājumi;

5.1.5. maksas pakalpojumi.”

17. Svītrot 5.2. apakšpunktu.

18. Svītrot 5.3. apakšpunktu.

19. Svītrot 5.5. apakšpunktu.

20. Papildināt ar 5.6. un 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.6. Līdzekļu iegūšana un izlietojums JCB tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Domes noteiktajā kārtībā.

5.7. JCB finanšu līdzekļu uzskaites funkcijas veic Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētā grāmatvedība.”.

21. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1. Bibliotēkas Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā dibina, reorganizē un likvidē Dome.”.

22. Aizstāt 6.2. apakšpunktā vārdus “pašvaldības bibliotēkas” ar vārdiem “JCB un to struktūrvienību”.

23. Šī nolikuma 13., 14. un 15. punkts stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis