Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022. gada 25. oktobrīNr. 75

protokols Nr. 16, 15. punkts

Jūrmalas Kultūras centra nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 8. punktu,
41. panta pirmās daļas 2. punktu
un Kultūras centru likumu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas Kultūras centrs (turpmāk – Kultūras centrs) ir Jūrmalas domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestāde.

2. Kultūras centrs ir tiesīgs lietot saīsināto nosaukumu „JKC”.

3. Kultūras centram ir zīmogs, patstāvīga bilance, norēķinu konti bankā, kā arī noteikta parauga veidlapa.

4. Kultūras centra juridiskā adrese: Jomas iela 35, Jūrmala, LV-2015.

5. Kultūras centrs ir tiešā Pašvaldības izpilddirektora pakļautībā, Kultūras centrs darbojas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Kultūras nodaļas metodiskā un funkcionālā pārraudzībā.

6. Kultūras centrs veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Administrāciju, struktūrvienībām, un valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.

7. Kultūras centru veido Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35, Jūrmala, LV-2015, un struktūrvienības bez juridiskās personas tiesībām:

7.1. Kauguru kultūras nams, adrese: Raiņa iela 110, Jūrmala, LV-2016;

7.2. Mellužu estrāde, adrese: Mellužu prospekts 6, Jūrmala, LV-2008;

7.3. Jūrmalas teātris, adrese: Muižas iela 7, Jūrmala, LV-2010.

8. Kultūras centrs darbojas kā metodiskais centrs 7. punktā minētām struktūrvienībām.

II. Kultūras centra mērķis, funkcijas un uzdevumi

9. Kultūras centra mērķis ir veidot un uzturēt kvalitatīvu kultūras vidi Jūrmalā, radīt un saglabāt kultūras vērtības, sekmēt Dziesmu un deju svētku procesu nepārtrauktību, nodrošinot amatiermākslas un radošo kolektīvu darbību, kā arī veicināt mākslinieciskās jaunrades attīstību.

10. Kultūras centra funkcijas un uzdevumi ir:

10.1. Īstenot Latvijas Republikas kultūras politikas pamatvirzienus, pamatojoties uz Kultūras centru likumu, Kultūras institūciju likumu, Nemateriālās kultūras mantojuma likumu, Dziesmu un deju svētku likumu, Latviešu vēsturisko zemju likumu, Izglītības likumu un citiem normatīviem aktiem.

10.2. Atbalstīt Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, amatiermākslas un tautas mākslas kolektīvu darbību un dalību nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumos.

10.3. Izstrādāt un piedalīties nacionālajos un starptautiskajos kultūras pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos u.c.

10.4. Nodrošināt Jūrmalas kultūrvēsturiskās vides, identitātes un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.

10.5. Veidot un organizēt daudzveidīgus profesionālās un amatiermākslas projektus.

10.6. Nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, latviešu tautas tradicionālo svētku, pilsētas svētku, festivālu, koncertu, izrāžu, izstāžu un citu kultūras norišu kvalitatīvu realizēšanu Jūrmalas valstspilsētā, kā arī iesaistīties kultūras tūrisma pakalpojumu veidošanā.

10.7. Izskatīt iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras jautājumiem, sniegt skaidrojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus sūdzību izraisījušo apstākļu novēršanā.

10.8. Veidot un īstenot kultūras pasākumu reklāmas materiālus un kampaņas.

10.9. Veikt kultūras norišu un saimnieciskās darbības savlaicīgu plānošanu.

10.10. Organizēt nepieciešamos iepirkumus Kultūras centra un tā struktūrvienību vajadzībām.

10.11. Nodrošināt Kultūras centra un tā struktūrvienību - Kauguru kultūras nama, Jūrmalas teātra un Mellužu estrādes darbību, risināt to materiāli tehniskās apgādes jautājumus.

10.12. Kultūras centrs organizē mūžizglītības un tālākizglītības pasākumus nodrošina informācijas un pieredzes apmaiņu, sniedz struktūrvienībām konsultatīvu un metodisku palīdzību.

10.13. Nodrošināt Kultūras centru un tā struktūrvienību darbību raksturojošo statistikas datu regulāru apkopošanu.

10.14. Saskaņā ar apstiprināto budžetu īstenot kultūras pasākumus, norises, programmas un projektus.

10.15. Pasākumu un projektu īstenošanai, veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem, iesaistīt valsts un Pašvaldību iestādes, nodibinājumus, biedrības, amatieru un profesionālos kolektīvus, individuālos izpildītājus.

10.16. Iesniegt Jūrmalas domei Kultūras centra ikgadējā budžeta projektu, sniegt atskaites par budžeta izpildi, nodrošināt piešķirto līdzekļu efektīvu izlietošanu.

10.17. Iesniegt Jūrmalas domei izskatīšanai un sagatavot priekšlikumus vai lēmumu projektus ar kultūru saistītos jautājumos.

10.18. Lai sasniegtu nolikumā noteiktos mērķus, Kultūras centrs var iesaistīties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās.

III. Kultūras centra tiesības

11. Patstāvīgi veikt darbības saskaņā ar šajā nolikumā norādītajiem uzdevumiem.

12. Kultūras centram ir tiesības izstrādāt projektus, piedalīties projektu konkursos, tos īstenot, kā arī piedalīties trešo personu projektos, kuri veicina Kultūras centra mērķu, pamatvirzienu un uzdevumu realizēšanu apstiprinātā budžeta ietvaros, slēgt līgumus par šo projektu īstenošanu. Par ieceri piedalīties projektā Kultūras centrs saņem dibinātāja piekrišanu.

13. Sagatavot un sniegt priekšlikumus kultūrpolitikas attīstības jomā, ar Kultūras centru darbību saistītos jautājumos.

IV. Kultūras centra organizatoriskā struktūra un darbība

14. Kultūras centru izveido, reorganizē vai likvidē dibinātājs.

15. Kultūras centru vada Kultūras centra direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata dibinātājs.

16. Darba līgumu ar Kultūras centra direktoru slēdz Pašvaldības izpilddirektors.

17. Kultūras centra direktora pienākumus, atbildību un tiesības nosaka normatīvie akti, dibinātāja lēmumi, Administrācijas rīkojumi un šis nolikums.

18. Kultūras centra direktors atbild par Kultūras centra darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām:

18.1. plāno un organizē Kultūras centra darbību un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;

18.2. pieņem darbā vai atlaiž no darba Kultūras centra darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus, apstiprina darbinieku amata aprakstus, nodrošina viņu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

18.3. atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus un norādījumus Kultūras centra darbiniekiem un Kultūras centra struktūrvienību vadītājiem;

18.4. atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina Kultūras centra materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros, slēdz saimnieciskos darījumus, nodrošina norēķinu kontu atvēršanu un slēgšanu bankā atbilstoši Administrācijas noteiktajai kārtībai.

19. Kultūras centra struktūru, darbinieku darba vietu skaitu un atalgojumu apstiprina dibinātājs.

20. Kultūras centra struktūrvienības vada to vadītāji, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba Kultūras centra direktors, saskaņojot to ar Kultūras nodaļu.

21. Struktūrvienību - Kauguru kultūras nama un Jūrmalas teātra vadītāji ir materiāli atbildīgi par struktūrvienību īpašumu, organizatorisko un tehnisko darbību.

22. Jūrmalas Kultūras centra galvenie darbības virzieni ir daudzveidīgu un dažāda formāta kultūras pasākumu organizēšana telpās un brīvdabā Jūrmalas valstspilsētā, kā arī amatiermākslas kolektīvu darbība, nodrošinot Latvijas Dziesmu un deju svētku kustības nepārtrauktību.

23. Kauguru Kultūras nama darbības virzieni ir daudzveidīgu un dažādu formātu pasākumu organizēšana Kauguru Kultūras namā un tā tuvējā apkārtnē, kā arī amatiermākslas kolektīvu darbība, nodrošinot Latvijas Dziesmu un deju svētku kustības nepārtrauktību.

24. Jūrmalas teātra darbības pamatā ir daudzveidīgu izrāžu uzvedumi, kurus īsteno trīs aktieru - amatieru trupas: pamattrupa, leļļu teātra studija un bērnu un jauniešu teātra studija, kā arī nodrošināt teātra dalību Latvijas Dziesmu un deju svētku kustībā.

25. Mellužu estrādes darbības pamatā ir dažāda satura un formātu kultūras pasākumi vasaras sezonā.

26. Kultūras centra direktors ir tiesīgs pārstāvēt Kultūras centru bez īpaša pilnvarojuma un slēgt līgumus par Kultūras centram deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros.

27. Kultūras centra direktora prombūtnes laikā viņu aizvieto direktora vietnieks vai cits pilnvarots Kultūras centra darbinieks.

V. Kultūras centra darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati

28. Kultūras centra direktors un Kultūras centra struktūrvienību vadītāji nodrošina iestādes tiesiskumu atbilstoši tās nolikumam un amatu aprakstiem.

29. Kultūras centra struktūrvienību vadītāju izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, vēršoties ar attiecīgu iesniegumu pie Kultūras centra direktora (Jomas iela 35, Jūrmala, LV-2015).

30. Kultūras centra direktora izdoto sākotnējo administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd, vēršoties ar attiecīgu iesniegumu Administrācijā (Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015) pie Pašvaldības izpilddirektora. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību par apstrīdēto administratīvo aktu pārsūdz tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

31. Kultūras centrs reizi gadā iesniedz Jūrmalas domei pārskatu par Kultūras centra funkciju izpildi.

32. Kultūras centrs nodrošina konsolidētā naudas plūsmas pārskata par budžeta līdzekļu izlietojumu un gada pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Finanšu ministrijas, Valsts kases un Administrācijas norādījumiem, kā arī nodrošina minēto pārskatu iesniegšanu Administrācijas Centralizētajā grāmatvedībā tās noteiktajos termiņos Pašvaldības konsolidētā pārskata sagatavošanai.

33. Kultūras centra direktoram ir tiesības pieprasīt no atbildīgās amatpersonas pārskatu par atsevišķu Kultūras centra funkciju izpildi, kā arī pārskatu no Kultūras centra struktūrvienību vadītājiem par Kultūras centra struktūrvienību darbību.

VI. Kultūras centra finansējums

34. Kultūras centrs tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

35. Kultūras centram ir tiesības iegūt līdzekļus no pamatdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.

36. Kultūras centrs var saņemt finanšu līdzekļus no:

36.1. Pašvaldībai piešķirtajām mērķdotācijām;

36.2. Pašvaldības budžeta līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu kultūras funkciju veikšanai;

36.3. ziedojumiem, dāvinājumiem;

36.4. Valsts Kultūrkapitāla fonda;

36.5. citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

37. Kultūras centrs var saņemt līdzekļus ar tā darbību un attīstību saistītu projektu un programmu īstenošanai.

38. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Administrācijas noteiktajā kārtībā.

39. Par Kultūras centra saimnieciski finansiālo darbību atbild Kultūras centra direktors.

40. Kultūras centra finanšu līdzekļu uzskaiti un atskaiti par to izlietojumu veic Kultūras centra grāmatvedība.

VII. Kultūras centra lietvedība

41. Kultūras centrs kārto lietvedību, t.sk. dokumentu un procesu elektronisko dokumentu vadības sistēmā (DocLogix), kā arī veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Kultūras centra nomenklatūru.

VIII. Noslēguma noteikumi

42. Nolikumā neparedzētus jautājumus Kultūras centrs risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar dibinātāja lēmumiem un Administrācijas rīkojumiem.

43. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 18. novembra nolikums Nr. 28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF