Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 44

protokols Nr. 3, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu
apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 13.punktu, Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022.gada 25.janvāra atzinumu Nr.17-18/6 un Nr.17-18/7, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 13.pielikumā (Ķemeru pamatskolas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas Ķemeru pamatskolas darbinieku skaita saraksts”;

1.1.2. Likvidēt 11.amata vienību – autovadītājs.

1.2. Lēmuma 33.pielikumā (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.2.1. Izteikt 148.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

148.

Eksperts būvniecības jautājumos

1,00

1174

1174

1.2.2. Papildināt ar 148.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

148.1

Finansists

1,00

1174

1174

2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.martā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF