Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 46

protokols Nr. 3, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un daba mantojumu, kā arī attīstīt
ar to saistītos pakalpojumus” projekta
“Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra
pakalpojumu attīstība un meža parka
labiekārtojuma pilnveide Ķemeros”
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.635 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi””, starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (iepriekš – Jūrmalas pilsētas dome, turpmāk – Administrācija) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, 2020.gada 3.decembrī noslēgto Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/19/I/004 (reģistrēta Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr.1.2-16.11/20-1587), Administrācija īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros ” (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros tiek veikta jaunas, publiski pieejamas daudzfunkcionālas ēkas izbūve un teritorijas labiekārtošana Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kurā ir paredzēts izbūvēt pastāvīgās ekspozīcijas telpas un ar to saistīto infrastruktūru, izveidot pastāvīgo ekspozīciju (I un II kārtu) un nodrošināt aprīkojumu pakalpojuma sniegšanai, kā arī tiek labiekārtota jaunizveidotā Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra funkcionālā Meža parka teritorija Tūristu ielā 17.

Administrācija 2021.gada 27.augustā, pamatojoties uz iepirkuma ID Nr.JPD 2020/124 “Būvdarbi daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma centra izveidei un meža parka labiekārtojums Ķemeros” rezultātiem ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Arčers”, reģistrācijas Nr.40003051954 (turpmāk – Būvuzņēmējs), parakstīja būvdarbu līgumus par:

1) būvdarbiem objektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve” un objekta nodošana ekspluatācijā, līguma Nr.1.2-16.4.2.1/21-1025 (turpmāk – Līgums Nr.1), paredzot, ka būvdarbi tiek veikti 14 (četrpadsmit) mēnešu laikā no Pasūtītāja rakstiskā paziņojumā par darbu uzsākšanu norādītā darbu uzsākšnas datuma;

2) būvdarbiem objektā “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” un objekta nodošana ekspluatācijā, līguma Nr.1.2-16.4.2.1/21-1026 (turpmāk – Līgums Nr.2, visi kopā Līgumi), paredzot, ka būvdarbi tiek veikti sešu mēnešu laikā no Pasūtītāja rakstiskā paziņojumā par darbu uzsākšanu norādītā darbu uzsākšanas datuma.

Pamatojoties uz Līguma 2.1.1.punktā noteikto, Administrācija 2021.gada 15.septembrī nosūtīja paziņojumu Būvuzņēmējam “Par darbu uzsākšanu 2021.gada 27.augusta būvdarbu līgumu ietvaros”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr.1.1-37/21N-5225), norādot, ka darbi Līgumu ietvaros uzsākami ar 2021.gada 30.septembri. Atbilstoši augstāk minētajam, Būvuzņēmējs uzsāka darbus Emīla Dārziņa ielā 28, lai realizētu būvprojektu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve” (turpmāk - būvprojekts Nr.1). Atbilstoši būvprojekta Nr.1 risinājumiem, Būvuzņēmējs veica pāļu izbūvi un to testēšanu. Pēc testēšanas atskaites tika konstatēts, ka esošais pāļu risinājums nav atbilstošs, jo testēšanas laikā izurbtie pāļi nesasniedza tehniskos parametrus, kas norādīti būvprojektā Nr.1, un nepieciešams izstrādāt jaunu, precizētu pāļu izbūves risinājumu. Būvprojekta Nr.1 autori sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lauder Architects”, reģistrācijas Nr.40203019924 (turpmāk – autoruzraugs), ņemot vērā pāļu testa pārbaudes rezultātus izstrādāja un iesniedza precizētu pāļu izbūves risinājumu rasējumu Nr.BK-2.001 “Pāļu plāns”.

Būvuzņēmējs izvērtējot autoruzrauga izstrādāto precizēto rasējumu Nr.BK-2.001 “Pāļu plāns” norāda, ka pāļu izbūvei pēc precizētā rasējuma Līguma Nr.1 realizācijai nepieciešami papildus finanšu līdzekļi un papildus laiks būvdarbiem, par ko 2022.gada 26.janvārī Būvuzņēmējs iesniedza iesniegumu Nr.ARC-32/21 “Par pāļu pamatu izbūvi būvobjektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr.1.1-37/22S-1597.

Administrācijā 2021.gada 8.decembrī saņemts Būvuzņēmēja iesniegums Nr.ARC-270/21 “Par darbu izpildes termiņa pagarinājumu būvobjektā “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums””, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr.1.1-37/21S-21646 (turpmāk – iesniegums) un 2022.gada 1.februārī tika saņemts precizēts Līguma Nr.2 darbu izpildes kalendārais grafiks, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr.1.1-37/22S-2144. Iesniegumā Būvuzņēmējs norāda, ka no tā neatkarīgu iemeslu dēļ, ir ticis kavēts darbu izpildes termiņš, jo atbilstoši “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” (turpmāk – objekts) 2018.gada 25.sptembra būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1-2018-4771 (2171) nosacījumiem, lai saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, nepieciešams saņemt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk - NKMP) atļauju. Būvuzņēmējs augstāk minēto atļauju no NKMP saņēma tikai 2021.gada 10.novembrī, kas veido nobīdi Līguma Nr.2 darbu izpildes kalendārajā grafikā, jo novēloti tika saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Papildus Būvuzņēmējs vērsa uzmanību, ka būvprojekta “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” (turpmāk – būvprojekts Nr.2) sadaļā “Darba organizācijas plāns” nav ticis ņemts vērā, ka blakus esošā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Livland Group” izstrādātā būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” būvniecības darbi ir pabeigti un Ķemeru parks ir nodots ekspluatācijā, līdz ar to piekļuve objektam no Ķemeru viesnīcas un Gleznotāja Miervalža Ķemera gatves puses, kā tas tiek paredzēts būvprojekta Nr.2 sadaļā “Darba organizācijas projekts”, nav iespējams. Līdz ar to nepieciešams veikt būvprojekta Nr.2 sadaļas “Darba organizācijas projekts” izmaiņas, kas kavē Līguma Nr.2 darbu izpildes procesu.

Secīgi ņemot vērā visu iepriekš minēto, gan Līguma Nr.1, gan Līguma Nr.2 darbu izpildei nepieciešamo papildus laiku, nepieciešams veikt grozījumus paredzot, ka tiek pagarināts projekta īstenošanas laiks līdz 2023.gada 31.decembrim, paredzot būvdarbu Līgumos noteikto darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, projekta darbības īstenošanu kavējošiem nepārvaramas varas apstākļiem, lai nodrošinātu veiksmīgu un būvnormatīviem atbilstoši būvprojekta izmaiņu risinājumu realizāciju un projekta mērķa, tai skaitā iznākuma rādītāju sasniegšanu, ievērojot 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2023.gada plānošanas periodā” 51.4 2.1. un 51.46.punktā noteikto, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.1.1.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem “I kārta” ar vārdiem un skaitļiem “un II kārta”;

2. Papildināt 3.2.2. un 3.2.3.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem “I kārta” ar vārdiem un skaitļiem “un II kārta”;

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši)).”;

4. Aizstāt 5.punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas pašvaldības”;

5. Aizstāt 7. un 8.punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas administrācijas”;

6. Aizstāt 9.punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas pašvaldības”;

7. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF