Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 261.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 46.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 28.oktobra 478.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2020.gada 26.novembrīNr. 642

protokols Nr. 21, 5. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar
to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla
dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža
parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros”
īstenošanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.475 “Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”, 2019.gada 30.septembrī Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai (turpmāk – Vērtēšanas komisija), kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumu Nr.396 “Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 “Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” noteiktajam, izvērtēšanai tika iesniegts projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros ” iesniegums (Nr.5.5.1.0/19/I/004). Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas 2019.gada 27.decembra lēmumu Nr.1.1.2-3/24 “ Lēmums par projekta iesnieguma “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” (Nr.5.5.1.0/19/I/004) apstiprināšanu ar nosacījumu”, 2020.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.1.1.2-3/5 “Lēmums par grozījumiem 2019.gada 27.decembra lēmumā Nr.1.1.2-3/24 par projekta iesnieguma “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” (Nr.5.5.1.0/19/I/004) apstiprināšanu ar nosacījumu” un 2020.gada 23.oktobra lēmumu Nr.1.1.2-3/13 “Lēmums par projekta iesnieguma “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” (Nr.5.5.1.0/19/I/004) nosacījumu izpildi”, projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” iesniegums tika apstiprināts.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 25.punktā un 26.punktā noteiktajam, Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928 (turpmāk – CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ir jānoslēdz līdz 2020.gada 4.decembrim.

Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.635 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.635), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība”, rīcības virziena R1.6.1. “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība”, aktivitāti Nr.21 “Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros”, aktivitāti Nr.22 “Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam mērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitātes uzlabošana” uzdevuma U.1.4. “Dabas tūrisma piedāvājuma attīstības veicināšana un popularizēšana” pasākuma P.1.4.1. “Daudzfunkcionāla interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros”, ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.243 apstiprinātā tematiskā plānojuma “Ķemeru attīstības vīzija” 2.mērķa “Attīstīta infrastruktūra un uzņēmējdarbība” 3.uzdevumu “Attīstīt zaļās teritorijas (parki, skvēri)”, 6.uzdevumu “Uzņēmējdarbības veicināšana” un 9.uzdevumu “Attīstīt taku tīklu”, kā arī 3.mērķa “Kultūrvēsturisko vērību saglabāšana un atjaunošana” 1.uzdevumu “Saglabāt un atjaunot kultūrvēsturiskās vērtības”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.jūnija lēmuma Nr.262 “ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns” aktivitāti Nr.4 “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt Ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorijas attīstību, radot jaunus pakalpojumus nozīmīgos dabas un kultūras mantojuma objektos - jaunizveidotajā Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra ekspozīcijas zālē un tā funkcionālajā teritorijā - Meža parka teritorijā Tūristu ielā 17, kas veicinās to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējas ekonomikas struktūrā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. projekta ietvaros veiktas darbības publiski pieejamas infrastruktūras izveidē:

3.1.1. jaunizveidotajā Daudzfunkcionālajā dabas tūrisma centrā izbūvētas pastāvīgās ekspozīcijas telpas un ar to saistītā infrastruktūra, izveidota pastāvīgā ekspozīcija (I kārta) un nodrošināts aprīkojums pakalpojuma sniegšanai (E.Dārziņa ielā 28); Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 46.lēmumu

3.1.2. labiekārtota jaunizveidotā Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra funkcionālā Meža parka teritorija (Tūristu ielā 17).

3.2. sasniegti projekta iznākuma rādītāji:

3.2.1. atbalstīti divi dabas un kultūras mantojuma objekti - Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra ekspozīcijas zāle un Meža parka teritorija Tūristu ielā 17;

3.2.2. jaunradīti divi dabas tūrisma pakalpojumi atbalstītajos dabas un kultūras mantojuma objektos - pastāvīgā ekspozīcija par dabu (I kārta) Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra ekspozīcijas zālē un dabas izziņa (t.sk. maza mēroga noskaņas pasākumu organizēšana lapenē) centra funkcionālajā teritorijā – Meža parkā; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 46.lēmumu

3.2.3. atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu apmeklējumu paredzētā skaita pieaugums - 60 000 apmeklējumi, t.sk., Daudzfunkcionālās dabas tūrisma centra pastāvīgas ekspozīcijas zāles izbūves un ekspozīcijas izveides rezultāta (I karta) – 45 000 apmeklējumi, funkcionālas Meža parka teritorijas labiekārtošanas rezultāta – 15 000 apmeklējumi. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 46.lēmumu

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta darbību īstenošanas laiks ir noteikts no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim, (24 (divdesmit četri) mēneši). Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 46.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanas izmaksas 5 839 258,64 EUR (pieci miljoni astoņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro un 64 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 478.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 46.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 261.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķa un iznākuma rādītāju sasniegšanai ir 92.89% jeb 5 424 282,14 EUR (pieci miljoni četri simti divdesmit četri tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro un 14 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 994 331,00 EUR (deviņi simti deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens euro un 00 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 4 429 951,14 EUR (četri miljoni četri simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens euro un 14 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 26 320,53 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 53 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 4 403 630,61 EUR (četri miljoni četri simti trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 61 cents);

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas, kuras sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, ir 3.39% jeb 197 627,48 EUR (viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti divdesmit septiņi euro un 48 centi); Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 261.lēmumu

5.3. projekta idejas izstrādes izmaksas, tai skaitā izmaksas par pastāvīgās ekspozīcijas satura un tehniskā projekta izstrādi, projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi un būvprojekta izstrādi un tā ekspertīzi , kas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta veiktas 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā un nav iekļautas projekta iesniegumā, ir 3.72% jeb 217 349,02 EUR (divi simti septiņpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro un 02 centi).

6. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība 4 703 323,24 EUR (četri miljoni septiņi simti trīs tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro un 24 centi) apmērā no aizdevuma līdzekļiem finansē šādas pozīcijas: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 478.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 478.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 261.lēmumu

6.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības priekšfinansējumu 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 10% apmērā no 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās valsts budžeta dotācijas finansējuma, kopā 102 065,15 EUR (viens simts divi tūkstoši sešdesmit pieci euro un 15 centi) apmērā;

6.2. šī lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu un šī lēmuma 5.2.apakšpunktā noteikto Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, kopā 4 601 258,09 EUR (četri miljoni seši simti viens tūkstotis divi simti piecdesmit astoņi euro un 09 centi) apmērā. Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 261.lēmumu

7. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas 2020.gada 23.oktobra lēmumā Nr.1.1.2-3/13 “Lēmums par projekta iesnieguma “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” (Nr.5.5.1.0/19/I/004) nosacījumu izpildi” noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2020.gada 4.decembrim. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 46.lēmumu

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 46.lēmumu

9. Projekta ieviešanas pārraudzību uzdot nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 46.lēmumu

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 478.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 46.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 261.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF