Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 47

protokols Nr. 3, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas
tūrisma centra jaunbūve un meža parka
labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2., 4. un 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumu Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.645) nosacījumus, starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (iepriekš – Jūrmalas pilsētas dome, turpmāk – Administrācija) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, 2020.gada 31.augustā noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/19/I/012, Administrācija īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros tiek veikta jaunas, publiski pieejamas daudzfunkcionālas ēkas izbūve un teritorijas labiekārtošana Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kurā ir paredzēts nodrošināt telpas komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai un jaunu darba vietu radīšanai atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai, tiek izbūvēta Sēravotu ielas jaunbūve, kas nodrošinās daudzfunkcionālai ēkai nepieciešamo funkcionālo savienojumu ar Emīla Dārziņa ielu un kalpos kā piekļuve tai pakalpojumu saņemšanai un intensīvas satiksmes gadījumos un ar daudzfunkcionālās ēkas funkcijām saistītas meža parka teritorijas labiekārtošana.

Administrācija 2021.gada 27.augustā, pamatojoties uz iepirkuma ID Nr. JPD 2020 /124 “Būvdarbi daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma centra izveidei un meža parka labiekārtojums Ķemeros” rezultātiem ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Arčers”, reģistrācijas Nr.40003051954 (turpmāk – Būvuzņēmējs), parakstīja būvdarbu līgumus par:

1) būvdarbiem objektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve” un objekta nodošana ekspluatācijā, līguma Nr.1.2-16.4.2.1/21-1025 (turpmāk – Līgums Nr.1), paredzot, ka būvdarbi tiek veikti 14 (četrpadsmit) mēnešu laikā no Pasūtītāja rakstiskā paziņojumā par darbu uzsākšanu norādītā darbu uzsākšnas datuma;

2) būvdarbiem objektā “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” un objekta nodošana ekspluatācijā, līguma Nr.1.2-16.4.2.1/21-1026 (turpmāk – Līgums Nr.2), paredzot, ka būvdarbi tiek veikti sešu mēnešu laikā no Pasūtītāja rakstiskā paziņojumā par darbu uzsākšanu norādītā darbu uzsākšanas datuma;

3) būvdarbiem objektā “Sēravotu ielas jaunbūve” un objekta nodošana ekspluatācijā, līguma Nr.1.2-16.4.2.1/21-1027 (turpmāk – Līgums Nr.3, visi kopā Līgumi), paredzot, ka būvdarbi tiek veikti sešu mēnešu laikā no Pasūtītāja rakstiskā paziņojumā par darbu uzsākšanu norādītā darbu uzsākšanas datuma.

Pamatojoties uz Līgumu 2.1.1.punktā noteikto Administrācija 2021.gada 15.septembrī nosūtīja paziņojumu Būvuzņēmējam (“Par darbu uzsākšanu 2021.gada 27.augusta būvdarbu līgumu ietvaros”, Administrācija lietvedības reģistrācijas Nr.1.1-37/21N-5225) norādot, ka darbi visu trīs Līgumu ietvaros uzsākami ar 2021.gada 30.septembri. Atbilstoši augstāk minētajam, Būvuzņēmējs uzsāka darbus Emīla Dārziņa ielā 28, lai realizētu būvprojektu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūvi” (turpmāk - būvprojekts Nr.1). Atbilstoši būvprojekta Nr.1 risinājumiem, Būvuzņēmējs veica pāļu izbūvi un to testēšanu. Pēc testēšanas atskaites tika konstatēts, ka esošais pāļu risinājums nav atbilstošs, jo testēšanas laikā izbūvētie pāļi nesasniedza tehniskos parametrus, kas norādīti būvprojektā Nr.1, un nepieciešams izstrādāt jaunu, precizētu pāļu izbūves risinājumu. Būvprojekta Nr.1 autori sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lauder Architects”, reģistrācijas Nr.40203019924 (turpmāk – autoruzraugs), ņemot vērā pāļu testa pārbaudes rezultātus izstrādāja un iesniedza precizētu pāļu izbūves risinājumu rasējumu Nr.BK-2.001 “Pāļu plāns”. Ņemot vērā, ka būvprojekta Nr.1 ietvaros paredzēts realizēt 3.grupas publisku ēku, būvprojektam Nr.1, tā izstrādes laikā tika veikta ekspertīze. Ņemot vērā to, izstrādātais jaunais pāļu izbūves risinājums paredz, veikt izmaiņas būvprojekta Nr.1 nesošajās konstrukcijās, nepieciešams veikt atkārtotu ekspertīzi, kas tiek veikta atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 69.punkta nosacījumiem, kas paredz: “ja būvprojektā, kuram ir veikta būvekspertīze, pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā tiek mainīts būves arhitektoniskais risinājums vai būves, tās nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums attiecībā uz būves mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu, tad būvniecības ierosinātājam ir pienākums nodrošināt attiecīgo būvprojekta daļu ekspertīzi”, kam secīgi nepieciešami papildus finanšu līdzekļi. Atbilstoši iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 55.punkta nosacījumiem, “būveksperts izvērtē precizēto būvprojekta daļu. Ja atkārtotu būvekspertīzi veic cits būveksperts, nepieciešama pilna būvprojekta ekspertīze”. Būvprojekta Nr.1 ekspertīzi veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LBS-Konsultants” (turpmāk – eksperts). Ņemot vērā to, ka atkārtota pilna būvprojekta ekspertīze būtu laikietilpīgāka un dārgāka kā tikai paredzētās būvprojekta Nr.1 daļās ekspertīze, tika uzrunāts eksperts atkārtotas ekspertīzes veikšanai autoruzrauga izstrādātajiem precizētajiem izmaiņu rasējumiem, par ko 2022.gada 18.janvārī eksperts iesniedza savu cenu piedāvājumu, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr.1.1-37/22S-1093.

Būvuzņēmējs, izvērtējot autoruzrauga izstrādāto precizēto rasējumu Nr.BK-2.001 “Pāļu plāns” norāda, ka pāļu izbūvei pēc precizētā rasējuma un Līguma Nr.1 realizācijai nepieciešami papildus finanšu līdzekļi un papildus laiks būvdarbiem, par ko 2022.gada 26.janvārī Būvuzņēmējs iesniedza iesniegumu Nr.ARC-32/21 “Par pāļu pamatu izbūvi būvobjektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr.1.1-37/22S-1597.

Administrācijā 2021.gada 8.decembrī saņemts Būvuzņēmēja iesniegums Nr.ARC-270/21 “Par darbu izpildes termiņa pagarinājumu būvobjektā “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums””, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr.1.1-37/21S-21646 un Administrācijā 2022.gada 1.februārī saņemts precizēts Līguma Nr.2 darbu izpildes kalendārais grafiks, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr.1.1-37/22S-2144. Būvuzņēmējs norāda, ka no tā neatkarīgu iemeslu dēļ, ir ticis kavēts darbu izpildes termiņš, jo atbilstoši “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” (turpmāk – objekts) 2018.gada 25.septembra būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1-2018-4771 (2171) nosacījumiem, lai saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, nepieciešams saņemt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauju. Būvuzņēmējs augstāk minēto atļauju saņēma tikai 2021.gada 10.novembrī, kas veido pagarina Līguma Nr.2 darbu izpildi kalendārajā grafikā, jo novēloti tika saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Papildus Būvuzņēmējs vērsa uzmanību, ka būvprojekta “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” (turpmāk – būvprojekts Nr.2) sadaļā “Darba organizācijas plāns” nav ticis ņemts vērā, ka blakus esošā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Livland Group” izstrādātais būvprojekts “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” būvniecības darbi ir pabeigti un Ķemeru parks ir nodots ekspluatācijā, līdz ar to piekļuve objektam no Ķemeru viesnīcas un Gleznotāja Miervalža Ķemera gatves puses, kā tas tiek paredzēts būvprojekta Nr.2 sadaļā “Darba organizācijas projekts” nav iespējama. Līdz ar to bija nepieciešams veikt būvprojekta Nr.2 sadaļas “Darba organizācijas projekts” izmaiņas, kas kavēja Līguma Nr.2 darbu izpildes procesu.

Ņemot vērā augstāk minēto un 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 120.1.apakšpunktā noteikto “Būvuzraudzību veic, ja būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisku personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās vai trešās grupas būvēm”, papildus finanšu līdzekļi tiek paredzēti būvdarbu būvuzraudzībai, ko pamatojoties uz publiskā iepirkuma ar ID Nr.JPD 2020/131 rezultātiem un 2021.gada 7.septembrī parakstīto pakalpojumu līguma Nr.1.2-16.4.3/21-1077 par būvuzraudzību būvdarbiem objektā Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve, līguma Nr.1.2-16.4.3/21-1079, par būvuzraudzību būvdarbiem objektā Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums un līguma Nr.1.2-16.4.3/21-1078 par būvuzraudzību būvdarbiem objektā Sēravotu ielas jaunbūve veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “P.M.G.” reģistrācijas Nr.50003699021 (turpmāk – būvuzraugs).

Atbilstoši starp Administrāciju un būvuzraugu noslēgto visu augstāk minēto pakalpojumu līgumu 4.7.punktā noteikto “Ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, izņemot Līguma 4.5.punktā minēto gadījumu, Darbu izpilde ir jāveic ilgāk par Līguma 4.4.punktā noteikto termiņu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu tiek slēgta vienošanās par Līgumā noteikto Darbu un Līguma saistību izpildes termiņa pagarināšanu. Vienošanās līgumcena par papildu Darbu veikšanu tiek aprēķināta saskaņā ar Finanšu piedāvājumu, Līguma 4.1.punktā noteikto līgumcenu dalot ar Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteikto Darbu izpildes mēnešu dienu skaitu un reizinot ar papildu Darbu izpildei nepieciešamo dienu skaitu, kas noteikts ievērojot Līguma 4.4.punkta nosacījumus”, tiek paredzēts papildus finansējumus būvuzraudzības veikšanai, atbilstoši būvniecības normatīviem aktiem.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, projekta darbības īstenošanu kavējošiem nepārvaramas varas apstākļiem, lai nodrošinātu veiksmīgu un būvnormatīviem atbilstošu būvprojekta izmaiņu risinājumu realizāciju un projekta mērķa, tai skaitā iznākuma rādītāju sasniegšanu, ievērojot 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2023.gada plānošanas periodā” 51.46.punktā noteikto, projekta darbību īstenošanas termiņu ir nepieciešams pagarināt līdz 2023.gada 30.novembrim, paredzot būvdarbu Līgumos noteikto darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

Pamatojoties uz augstāk minēto, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu apguvi, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. un 5.punktus šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2020.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.novembrim (38 (trīsdesmit astoņi) mēneši)).

5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 9 305 814.05 euro (deviņi miljoni trīs simti pieci tūkstoši astoņi simti četrpadsmit euro un 05 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta apstiprinātās izmaksas 8 120 011.19 euro (astoņi miljoni viens simts divdesmit euro (astoņi miljoni viens simts divdesmit tūkstoši vienpadsmit euro un 19 centi) un ārpus projekta izmaksas 1 185 802.86 euro (viens miljons viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divi euro un 86 centi):

5.1.1. projekta attiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķa un iznākuma rādītāju sasniegšanai ir 75.93% jeb 7 742 432,41 euro (septiņi miljoni septiņi simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro un 41 cents), kur:

5.1.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 006 224,14 euro (pieci miljoni seši tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 14 centi);

5.1.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 2 736 208,27 euro (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti astoņi euro un 27 centi), no tā:

5.1.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 132 517,69 euro (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro un 69 centi);

5.1.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 2 603 690,58 euro (divi miljoni seši simti trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit euro un 58 centi), no kurām:

5.1.1.2.3. līdzfinansējums publisko attiecināmo izmaksu segšanai ir 800 151,59 euro (astoņi simti tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro un 59 centi);

5.1.1.2.4. līdzfinansējums privāto attiecināmo izmaksu segšanai ir 1 803 538,99 euro (viens miljons astoņi simti trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi euro un 99 centi).

5.1.2. projekta neattiecināmās izmaksas ir 377 578.78 euro (trīs simti septiņdesmit septiņi tūkstoši divi pieci simti septiņdesmit astoņi euro un 78 centi), kur:

5.1.2.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums publisko neattiecināmo izmaksu segšanai ir 63 006.95 euro (sešdesmit trīs tūkstoši seši euro un 95 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums privāto neattiecināmo izmaksu segšanai ir 314 571.83 euro (trīs simti četrpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro un 83 centi).

5.2. ārpus projekta izmaksas 1 185 802.86 euro (viens miljons viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divi euro un 86 centi), kur:

5.2.1. pieņemt zināšanai, ka projekta idejas izstrādes izmaksas, tai skaitā starptautiska metu konkursa norises, detālplānojumu izstrādes, projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes, konsultāciju pakalpojumu, būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes izmaksas, kas veiktas 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā nav iekļautas projekta iesniegumā un ir 405 712,34 euro (četri simti pieci tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro un 34 centi);

5.2.2. izmaksas 780 090.52 euro (septiņi simti astoņdesmit tūkstoši deviņdesmit euro un 52 centi), kas nav iekļautas projekta iesniegumā, jo neatbilst MK noteikumu Nr.645 nosacījumiem, taču ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ietver izmaksas gāzes un siltumapgādes tīklu infrastruktūras, iekšējo (balss izziņošanas sistēmas) un ārējo (elektronisko sakaru) tīklu izbūvei, apzaļumošanai un labiekārtošanai, kā arī videokameru, mēbeļu un aprīkojuma iegādei.”

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Noteikt, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 3 495 143,54 euro (trīs miljoni četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro un 54 centi) apmērā no aizdevuma līdzekļiem finansē šādas pozīcijas:

7.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības priekšfinansējumu 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.1.apakšpunktā noteiktās Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 10% apmērā no 5.1.1.2.1.apakšpunktā noteiktās valsts budžeta dotācijas finansējuma, kopā 513 874,18 euro (pieci simti trīspadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro un 18 centi) apmērā;

7.2. šī lēmuma 5.1.1.2.3.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko attiecināmo izmaksu segšanai un šī lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai, kopā 863 158.54 euro (astoņi simti sešdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 54 centi) apmērā;

7.3. šī lēmuma 5.1.1.2.4.apakšpunktā, 5.1.2.2.apakšpunktā norādītās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta privātās attiecināmās un privātās neattiecināmās izmaksas 2 118 110.82 euro (divi miljoni viens simts astoņpadsmit tūkstoši viens simti desmit euro un 82 centi) apmērā.”

3. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF