Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 51

protokols Nr. 3, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.288
“Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras
atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem”
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.605) nosacījumus, Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.598) nosacījumus, ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021.gada 17.jūnija vēstuli “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu” (turpmāk – LAD lēmums) un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija) īstenoto Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) līdzfinansētu projektu “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” Nr.21-08-FL01-F043.0202-000011 (turpmāk – Projekts).

Pamatojoties uz Administrācijas īstenotā iepirkumu konkursa ID Nr. JPD 2021/61 “Būvniecības ieceres izstrāde gājēju un velosipēdu ceļa pārbūvei no Jaunķemeru pludmales līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei, Ķemeros” rezultātiem, īstenotā iepirkumu konkursa ID Nr. JPD 2021/97 “Būvdarbi gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem” rezultātiem un īstenotā iepirkumu konkursa ID Nr. JVA 2022/3 “Būvuzraudzība būvdarbiem gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem” rezultātiem, Projekta darbību īstenošanas faktiskās būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas pārsniedz augstāk minētā Jūrmalas pilsētas domes lēmuma 5.punktā norādīto izmaksu summu.

Pamatojoties uz augstāk minēto, lai nodrošinātu Projekta darbību īstenošanu un Projekta mērķa sasniegšanu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5., 6. un 7.punktus šādā redakcijā:

“5. Noteikt kopējās Projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 095 380,23 euro (viens miljons deviņdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 23 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. Projekta attiecināmās izmaksas 620 719,53 euro (seši simti divdesmit tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro un 53 centi), atbilstoši LAD lēmumā noteiktajam, kur:

5.1.1. EJZF finansējums ir 90% jeb 558 647,58 euro (pieci simti piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro un 58 centi);

5.1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 62 071,95 euro (sešdesmit divi tūkstoši septiņdesmit viens euro un 95 centi).

5.2. Projekta neattiecināmās izmaksas 419 174,94 euro (četri simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro un 94 centi), kas noteiktas pamatojoties uz Administrācijas 2021.gadā uzsāktā un 2022.gadā īstenotā iepirkumu konkursa ID Nr. JPD 2021/97 “Būvdarbi gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem” rezultātiem un pārsniedz LAD lēmumā norādīto Projekta attiecināmo būvdarbu izmaksu kopsummu;

5.3. Projekta ārpus Projekta izmaksas 55 485,76 euro (piecdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro un 76 centi), kas nepieciešamas lēmuma 2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai un lēmuma 3.punkta apakšpunktos noteikto ieguvumu gūšanai, bet, ievērojot MK noteikumu Nr.605 21.6.1.apakšpunkta nosacījumus, nav iekļautas Projekta iesniegumā, tai skaitā Projekta īstenošanai nepieciešamās:

5.3.1. būvniecības ieceres izstrādes izmaksas 41 140,00 euro (četrdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro un 00 centi), kas noteiktas pamatojoties uz Administrācijas 2021.gadā īstenotā iepirkumu konkursa ID Nr. JPD 2021/61 “Būvniecības ieceres izstrāde gājēju un velosipēdu ceļa pārbūvei no Jaunķemeru pludmales līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei, Ķemeros” rezultātiem;

5.3.2. būvniecības ieceres realizācijas autoruzraudzības izmaksas 3 630,00 euro (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi), kas noteiktas pamatojoties uz Administrācijas 2021.gadā īstenotā iepirkumu konkursa ID Nr. JPD 2021/61 “Būvniecības ieceres izstrāde gājēju un velosipēdu ceļa pārbūvei no Jaunķemeru pludmales līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei, Ķemeros” rezultātiem;

5.3.3. būvniecības ieceres realizācijas būvuzraudzības izmaksas līdz 10 715,76 euro (desmit tūkstoši septiņi simti piecpadsmit euro un 76 centi), kas noteiktas pamatojoties uz Administrācijas 2022.gadā īstenotā iepirkumu konkursa ID Nr. JVA 2022/3 “Būvuzraudzība būvdarbiem gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem” rezultātiem.

6. Projekta priekšfinansējumu 80% jeb 446 918,06 euro (četri simti četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro un 06 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas, atbilstoši MK noteikumu Nr.598 52.1.apakšpunktā noteiktajam, paredzēt finansēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai pieejamā valsts budžeta aizdevuma 2022.gadam.

7. Projekta darbību īstenošanai nepieciešamo, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu šī lēmuma 5.1.2.apakšpunktā noteikto Projekta attiecināmo izmaksu segšanai, 5.2.apakšpunktā noteikto Projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, 5.3.apakšpunktā noteikto ārpus Projekta izmaksu segšanai un šī lēmuma 6.punktā noteikto Projekta priekšfinansējumu, atbilstoši šī lēmuma pielikumā norādītajam, paredzēt finansēt šādā kārtībā:

7.1. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas 2021.gada budžeta līdzekļiem finansēt šī lēmuma 5.3.1.apakšpunktā noteiktās būvniecības ieceres izstrādes izmaksas;

7.2. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pieejamā valsts budžeta aizdevuma 2022.gadam finansēt šī lēmuma 5.1.2., 5.2.apakšpunktā un 6.punktā noteiktās izmaksas 620 719,53 euro (seši simti divdesmit tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro un 53 centi) apmērā, atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta otrās daļas 1.punktā noteiktajam;

7.3. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumiem finansēt šī lēmuma 5.2. un 5.3.3.apakšpunktā noteiktās izmaksas 273 047,18 euro (divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši četrdesmit septiņi euro un 18 centi) apmērā;

7.4. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta ieņēmumiem finansēt šī lēmuma 5.1.2, 5.2., 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktā un 6.punktā noteiktās izmaksas 48 744,00 euro (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro un 00 centi) apmērā.”;

2. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF