Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 18.augusta 378.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 266.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 51.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2021.gada 29.jūlijāNr. 288

protokols Nr. 12, 12. punkts

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras
atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem”
īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.605) nosacījumus, Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.598) nosacījumus, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi”, noteiktās prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.7.2. “Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.45 “Ķemeru teritorijas un Ķemeru parka infrastruktūras atjaunošana un pilnveide” un prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virziena R2.1.2. “Velotransporta infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.67 “Veloceliņu tīkla attīstība”, Jūrmalas pilsētas Tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Tūrisma attīstības rīcības plāns), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.541 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Tūrisma attīstības rīcības plāna darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.3.Rīcības plāna apakšmērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U1.6. “Velotūrisma attīstību veicinošie pasākumi” pasākumu P1.6.1. “Veloceliņu tīkla attīstība Jūrmalā un “Velosatiksmes attīstības koncepcija” ieviešana IP M2:28*”, Ķemeru attīstības vīzijas, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.243 “Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu”, 5.7.Rīcības plāna mērķa II “Attīstīta infrastruktūra un uzņēmējdarbība” uzdevuma Nr.2. “Uzlabot satiksmes infrastruktūru” apakšuzdevumu Nr.2.4. “Attīstīt velo infrastruktūru”, Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcijā, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.527 “Par tematiskā plānojuma “ Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” apstiprināšanu”, noteikto prioritāri attīstāmo velosatiksmes tīkla posmu Ķemeri – Jaunķemeri, ņemot vērā biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” 2021.gada 5.janvārī publicēto paziņojumu par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 10.kārtā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk - EJZF) pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”alību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa 2.rīcības atklātajā projektu konkursā”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021.gada 17.jūnija vēstuli “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu” (reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-19/21S-11372, turpmāk – LAD lēmums), ar kuru ir noteikts Jūrmalas pilsētas domei pieejamā EJZF līdzfinansējuma apmērs, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot EJZF pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” projektu “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” (turpmāk – Projekts).

2. Noteikt Projekta mērķi – veicināt ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, atjaunojot vēsturiski izbūvēto gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūru posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem, nodrošinot organizētu un drošu gājēju un velosipēdistu pārvietošanos, veicinot dabas un kultūras mantojuma objektu ilgtspējīgu pieejamību.

3. Noteikt ieguvumus no Projekta īstenošanas:

3.1. mazināta antropogēnā slodze un tās negatīvā ietekme uz vidi Ķemeru Nacionālā parka teritorijā, vismaz 3,86 ha platībā, nodrošinot ērtu un drošu gājēju un velosipēdistu pārvietošanos nokļūšanai no Jaunķemeru pludmales līdz Ķemeru kultūrvēsturiskajam parkam;

3.2. veicināta Ķemeru Nacionālā parka teritorijā esošo dabas objektu – Melnezera, Slokas ezera, Melnalkšņu dumbrāja un tajos izveidotās tūrisma infrastruktūras ilgtspējīga pieejamība;

3.3. uzlabota satiksmes drošība un pilnveidota satiksmes infrastruktūra, veicinot Ķemeru teritorijas integrāciju Jūrmalas valstspilsētas ekonomikas struktūrā;

3.4. pārbūvēts un atjaunots gājēju un velosipēdu ceļš 4.82 kilometru garumā posmā no Jaunķemeru pludmales kāpu zonas līdz atjaunotā Ķemeru kultūrvēsturiskā parka teritorijai.

4. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2021.gada 2.augusta līdz 2023.gada 16.jūnijam, atbilstoši LAD lēmuma 3.pielikuma 6.punktā noteiktajam.

5. Noteikt kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 294 703.47 euro (viens miljons divi simti deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīs euro un 47 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2022.gada 18.augusta 378.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 620 719.53 euro (seši simti divdesmit tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro un 53 centi), atbilstoši LAD lēmumā noteiktajam, kur:

5.1.1. EJZF finansējums ir 90 % jeb 558 647.58 euro (pieci simti piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro un 58 centi);

5.1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % jeb 62 071.95 euro (sešdesmit divi tūkstoši septiņdesmit viens euro un 95 centi).

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas 621 654.73 euro (seši simti divdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit četri euro un 7 centi), kas noteiktas pamatojoties uz 2021. gada nogalē īstenotā iepirkuma “Būvdarbi gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem” (ID Nr.-JPD 2021/97) rezultātiem un būvuzņēmēja 2022. gada 31. maijā iesniegto, ģeopolitiskās situācijas radīto būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma aprēķinu, un pārsniedz LAD lēmumā norādīto projekta attiecināmo būvdarbu izmaksu kopsummu;

5.3. projekta ārpus projekta izmaksas 52 329.21 euro (piecdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 21 cents), kas nepieciešamas lēmuma 2. punktā noteiktā mērķa sasniegšanai un lēmuma 3. punkta apakšpunktos noteikto ieguvumu gūšanai, bet, ievērojot MK noteikumu Nr. 605 21.6.1. apakšpunkta nosacījumus, nav iekļautas projekta iesniegumā, tai skaitā projekta īstenošanai nepieciešamās: Grozīts ar domes 2022.gada 18.augusta 378.lēmumu

5.3.1. būvniecības ieceres izstrādes izmaksas 41 140.00 euro (četrdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro un 00 centi), kas noteiktas pamatojoties uz 2021. gadā īstenotā iepirkuma “Būvniecības ieceres izstrāde gājēju un velosipēdu ceļa pārbūvei no Jaunķemeru pludmales līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei, Ķemeros” (ID Nr.-JPD 2021/61) rezultātiem;

5.3.2. būvniecības ieceres realizācijas autoruzraudzības izmaksas 3 630.00 euro (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi), kas noteiktas pamatojoties uz 2021. gadā īstenotā iepirkuma “Būvniecības ieceres izstrāde gājēju un velosipēdu ceļa pārbūvei no Jaunķemeru pludmales līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei, Ķemeros” (ID Nr.-JPD 2021/61) rezultātiem;

5.3.3. būvniecības ieceres realizācijas būvuzraudzības izmaksas 6 102.03 euro (seši tūkstoši viens simts divi euro un 03 centi), kas noteiktas pamatojoties uz 2022. gadā īstenotā iepirkuma “Būvuzraudzība būvdarbiem gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem” (ID Nr.-JVA 2022/3) rezultātiem;

5.3.4. būvobjekta teritorijā esošo AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr. 5 atsaišu pārcelšanas būvprojekta izstrādes un realizācijas būvdarbu izmaksas 1 457.18 euro (viens tūkstotis četri simti piecdesmit septiņi euro un 18 centi), kas noteiktas pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” 2022. gada 9. maija “Projektēšanas uzdevums AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas tīklu pārvietošanai” Nr. 30AT00-04/TN-39791” noteikto un AS “Sadales tīkls” 2022. gada 8. augusta līgumā par esošās 20kV gaisvadu līnijas pārbūvi Jūrmalā, kadastra Nr. 13000266015, TN Nr. 30AT00-04/TN-39791 noteikto. Grozīts ar domes 2022.gada 18.augusta 378.lēmumu

6. Projekta priekšfinansējumu 80 % jeb 446 918.06 euro (četri simti četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro un 06 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas, atbilstoši MK noteikumu Nr.598 52.1.apakšpunktā noteiktajam, paredzēt finansēt šādā kārtībā: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 266.lēmumu

6.1. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pieejamā valsts budžeta aizdevuma 2022. gadā finansēt 330 694.06 euro (trīs simti trīsdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro un 06 centi);

6.2. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadā finansēt 116 224.00 euro (viens simts sešpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 00 centi).

7. Projekta darbību īstenošanai nepieciešamo, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu šī lēmuma 5.1.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, 5.2.apakšpunktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, 5.3.apakšpunktā noteikto ārpus projekta izmaksu segšanai, atbilstoši šī lēmuma pielikumā norādītajam, paredzēt finansēt šādā kārtībā: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 266.lēmumu

7.1. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas 2021. gada budžeta līdzekļiem finansēt šī lēmuma 5.3.1.apakšpunktā noteiktās būvniecības ieceres izstrādes izmaksas;

7.2. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pieejamā valsts budžeta aizdevuma 2022. gadam finansēt šī lēmuma 5.1.2. un 5.2.apakšpunktā noteiktās projekta attiecināmās un neattiecināmās būvdarbu izmaksas 290 025.94 euro (divi simti deviņdesmit tūkstoši divdesmit pieci euro un 94 centi) apmērā;

7.3. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadā finansēt šī lēmuma 5.1.2. un 5.2.apakšpunktā noteiktās projekta attiecināmās un neattiecināmās būvdarbu izmaksas 393 700.74 euro (trīs simti deviņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti euro un 74 centi) apmērā;

7.4. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2022. gadā finansēt šī lēmuma 5.3.3. un 5.3.4. apakšpunktā noteiktās ārpus projekta izmaksas 4 508.20 euro (četri tūkstoši pieci simti astoņi euro un 20 centi) apmērā; Grozīts ar domes 2022.gada 18.augusta 378.lēmumu

7.5. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadā finansēt šī lēmuma 5.3.2., 5.3.3. un 5.3.4.apakšpunktā noteiktās ārpus projekta izmaksas 6 681.01 euro (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro un 01 cents) apmērā.

8. Naudas plūsmas izmaiņas precizēt ar kārtējā gada Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam un īstenoto iepirkumu konkursu rezultātiem, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar tās Būvniecības daļu.

10. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļu sagatavot vienošanos par grozījumiem būvdarbu līgumā, paredzot būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildes termiņa pagarinājumu ne ilgāk kā līdz 2023. gada 16. jūnijam un būvdarbu līgumcenas sadārdzinājuma attiecināšanu tikai uz to būvdarbu līguma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājums” tāmē noteikto būvdarbu, būvmateriālu un būvizstrādājumu sadārdzinājuma daļu, ko būvuzņēmējs iepriekš, iepirkuma “ Būvdarbi gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem” (ID Nr.-JPD 2021/97) norises un būvdarbu līguma slēgšanas laikā nevarēja paredzēt, nodrošinot kvalitatīvai būvdarbu izpildei minimāli nepieciešamo papildu resursu un izmaksu kompensēšanu būvuzņēmējam. Papildināts ar domes 2022.gada 30.jūnija 266.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2022.gada 18.augusta 378.lēmumu