Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 372.lēmumu

2022.gada 17.februārīNr. 52

protokols Nr. 3, 17. punkts

Par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas
izveidošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikuma Nr.28 “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums” 5.punktu, Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 9.27.apakšpunktu un Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra nolikuma Nr.32 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums” 8.13.apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisiju (turpmāk - Komisija) šādā sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs;

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vides aizsardzības vecākais speciālists;

1.3. Komisijas locekļi:

1.3.1. Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks;

1.3.2. Jūrmalas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pasākumu nodaļas priekšnieks.

2. Uzdot Komisijai izvērtēt Jūrmalas valstspilsētas administrācijā saņemtos iesniegumus par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un pieņemt lēmumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piešķirto zvejas rīku limitu sadali komerciālajai un pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valstspilsētas administratīvajās robežās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atbilstoši Komisijas nolikumā noteiktajai kompetencei.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmums Nr.543 “Par Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis