Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 68.nolikumu

2020.gada 29.oktobrīNr. 28

protokols Nr. 19, 11. punkts

Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas
nolikums

Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 12.nolikumu

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta
trešo daļu, Zvejniecības likuma
5.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas (turpmāk - Komisija) nolikums nosaka Komisijas kompetenci, uzdevumus un darba organizāciju. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 12.nolikumu

2. Komisija ir Domes izveidota institūcija, kas pieņem lēmumus atbilstoši šajā nolikumā noteiktajai kompetencei. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 12.nolikumu

3. Komisijas uzdevums ir iedalīt ar Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piešķirto zvejas rīku limitu komerciālajai un pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās. Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 33.nolikumu

4. Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šo nolikumu un Domes lēmumiem.

5. Komisijas sastāvu apstiprina ar Domes lēmumu.

II. Komisijas sastāvs un darba organizācija

6. Atbilstoši Domes lēmumam Komisijā darbojas komisijas locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

8. Pārējo Komisijas locekļu prombūtnes laikā viņu pienākumus pilda ar rīkojumu par aizvietošanu noteiktā amatpersona.

9. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem.

10. Komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā piecpadsmit darba dienu laikā pēc iesnieguma par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu saņemšanas Domē. Komisijas sēdē izskata visus jautājumus, kas saņemti izskatīšanai līdz Komisijas sēdes iepriekšējai dienai. Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 33.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 12.nolikumu

10.1 Papildināts ar domes 2021.gada 16.decembra 33.nolikumu

11. Komisijas sēdes kārtējā gada novembra un decembra mēnesī tiek sasauktas par apkopotajiem iesniegumiem par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu saņemšanu nākošajam gadam.

12. Komisija lēmumus pieņem Komisijas sēdes laikā atklāti balsojot, ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

13. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

14. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi un Komisijas sēdes protokolētājs, kurš nav Komisijas loceklis.

15. Komisijas sēdes protokolā norāda:

15.1. Komisijas sēdes datumu, numuru, vietu, atklāšanas un noslēgšanas laiku;

15.2. Komisijas sastāvu, Komisijas locekļu vārdus un uzvārdus, amatus, kuri piedalās sēdē un kuri sēdē nepiedalās;

15.3. Komisijas sēdes darba kārtību;

15.4. katra izskatāmā jautājuma aprakstu un pieņemto lēmumu;

15.5. Komisijas locekļu balsošanas rezultātu – balsu skaitu “par”, “pret” vai “atturas”.

16. Komisijas sēdes ir slēgtas.

17. Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu nodrošina Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, tajā skaitā: Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 12.nolikumu

17.1. nodrošina Komisijas sēžu sasaukšanu un protokolēšanu;

17.2. izskata un apkopo juridisko un privātpersonu iesniegumus;

17.3. izskata no Valsts vides dienesta saņemtos iesniegumus par zvejas noteikumu pārkāpumu gadījumiem;

17.4. sagatavo Komisijas sēdēs izskatāmos jautājumus un Komisijas lēmuma projektus;

17.5. nodrošina Komisijas sēžu protokolu un lēmumu nodošanu glabāšanai Domes arhīvā; Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 12.nolikumu

17.6. informē iesniegumu iesniedzējus par Komisijas pieņemtajiem lēmumiem;

17.7. desmit darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, sagatavo rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus un organizē to parakstīšanu.

III. Komisijas kompetence

18. Komisijas kompetencē ir:

18.1. sadalīt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai iedalītā zvejas rīku skaita limitu starp juridiskām un fiziskām personām, ievērojot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” vai citas normatīvajos aktos noteiktas kompetentās iestādes sniegtās ziņas par zivju nozveju; Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 33.nolikumu

18.2. lemt par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu un/vai nomas tiesību pārtraukšanu un par zvejas rīku limitu piešķiršanu un/vai piešķirto zvejas rīku limitu atcelšanu.

18.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piešķirtā zvejas rīku limitu apjoma ietvaros, lemt par komerciālās un pašpatēriņa zvejas apjomu Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās. Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 33.nolikumu

19. Komisijai savu uzdevumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām institūcijām un privātpersonām uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.

IV. Noslēguma jautājums

20. Komisijas lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Domes priekšsēdētājam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis