Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 53

protokols Nr. 3, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.297
“Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts
administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu
kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un
nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju
iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu , ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P1.10. “Partnerattiecību veidošana ar starptautiskām organizācijām un institūcijām, sadraudzības pilsētām, citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās”, rīcības virziena R1.10.3. “Sadarbība ar asociācijām, starptautiskām organizācijām un institūcijām Latvijā un ārvalstīs” aktivitāti Nr.59 “Starptautiski: asociāciju, starptautisko organizāciju informēšanas un monitoringa aktivitātes”, prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virziena R3.1.3. “Nevalstiskā sektora attīstības atbalsts” aktivitāti Nr.133 “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”, prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virziena R.3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.193 “Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitātes un konkurētspējas nostiprināšana”, atbilstoši Jūrmalas domes 2022.gada 27.janvāra nolikumam Nr.2 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes nolikums”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu un saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 9.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.297 “Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. un 3.punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas administrācijas”;

2. Svītrot 5.punktā vārdus “tās paredzot Mārketinga pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas budžetā”;

3. Aizstāt 6.punktā skaitli “2021” ar skaitli “2022”;

4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.”;

5. Svītrot 9.punktu;

6. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF