Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 53.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2021.gada 29.jūlijāNr. 297

protokols Nr. 12, 21. punkts

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija”
projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām
(kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana
iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā”
īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gada apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.7.1.: “Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība” aktivitāti Nr.42 “Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība”, prioritātes P1.10. “Partnerattiecību veidošana ar starptautiskām organizācijām un institūcijām, sadraudzības pilsētām, citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās”, rīcības virziena R1.10.3. “Sadarbība ar asociācijām, starptautiskām organizācijām un institūcijām Latvijā un ārvalstīs” aktivitāti Nr.59 “Asociācijām, starptautisko organizāciju informēšanas un monitoringa aktivitātes”, prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virziena R3.1.3. “Nevalstiskā sektora attīstības atbalsts” aktivitāti Nr.133 “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”, prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virziena R.3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.193 “Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitātes un konkurētspējas nostiprināšana”, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Kultūrvides attīstības plāns) un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”, nosakot Kultūrvides attīstības plāna darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, Jūrmalas kultūrvides attīstības aktualizētā rīcības plāna 2017.-2022.gada 31.decembrim 2.rīcības virziena “Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma veidošana dažādām mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā” uzdevuma U2.1. “Rīkot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras norises konkrētiem auditorijas segmentiem (jūrmalniekiem, vietēja mēroga un starptautiskiem tūristiem) katrā sezonā)” pasākumam P2.1.3. “Jūrmalu kā kūrortpilsētu pozicionējošu ikgadēju profesionālās mākslas festivālu un pasākumu rīkošana vai līdzfinansēšana”, un uzdevuma U2.3. “Attīstīt starptautisko sadarbību, popularizējot Jūrmalu kā Baltijas lielāko kūrortpilsētu ar kvalitatīvu kultūras piedāvājumu” pasākumam P2.3.1. “Kultūras sadarbības attīstīšana ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām un citiem starptautiskiem partneriem”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, pamatojoties uz Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” vadlīnijām un Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” vadības struktūras 2021.gada 6.maija e-pasta vēstuli (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2021.gada 14.maijā ar Nr.1.1-23/21S-8987), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projektu “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā/Cooperation with Nordic cities – European capitals of culture (nominees and candidates) – knowledge transfer in citizen involvment and regional cooperation”. Projekta numurs – PA-GRO-1496 (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – īstenot pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses vizītes ar Somijas un Norvēģijas pašvaldībām, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu sadarbību, kas vērsta uz turpmāku potenciālu un kopīgu projektu īstenošanu pilsētattīstības, kultūras, tūrisma, ārējo sakaru jomās. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 53.lēmumu

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – bagātināta Jūrmalas pilsētas domes darbinieku pieredze un papildinātas zināšanas, kas būs noderīgas, izstrādājot pilsētas attīstības dokumentus un īstenojot turpmākos projektus pilsētattīstības, kultūras, tūrisma, ārējo sakaru jomās. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 53.lēmumu

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2021.gada 1.augusta līdz 2022.gada 5.maijam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 10 030,00 euro (desmit tūkstoši trīsdesmit euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tās paredzot Mārketinga pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas budžetā, no kurām: Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 53.lēmumu

5.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 8 760.00 euro (astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi), no kurām:

5.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 5 256,00 euro (pieci tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro un 00 centi);

5.1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 40% jeb 3 504 ,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti četri euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ir 1270.00 euro (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 788,40 euro (septiņi simti astoņdesmit astoņi euro un 40 centi) jeb līdz 15% apmērā no šī lēmuma 5.1.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 53.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļai. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 53.lēmumu

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai. Svītrots ar domes 2022.gada 17.februāra 53.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 53.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF