Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 54

protokols Nr. 3, 20. punkts

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes
centrs - Sloka”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa noteic pašvaldības, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, pienākumu nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa noteic pašvaldības tiesības no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai, bet Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa ietver nosacījumu, ka pārvaldes uzdevuma deleģēšana pilnvarotai personai var notikt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Vērtējot minētajā pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma – ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, kā arī īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk – Pārvaldes uzdevums) – deleģēšanas līguma noslēgšanas pamatotību, Jūrmalas dome konstatēja sekojošo.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja privātpersona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk; privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā. Minētā likuma 41.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmajā daļā noteikts, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu; lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. Minētā likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 5.2.apakšpunktu, pašvaldība sniedz pakalpojumu ilgstošai sociālai aprūpei un sociālai rehabilitācijai institūcijā pilngadīgām personām, kas ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja personai nepieciešamo sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un personai ir noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis. Savukārt pamatojoties uz šo pašu saistošo noteikumu 5.10.apakšpunktu, pašvaldība sniedz īslaicīgu sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām, kas ir terminēts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu, saņemt atbalstu personas problēmu risināšanā un veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības saņemt ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu, šajā likumā noteiktos sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kura pamatdarbība vai kura attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir šo pakalpojumu sniegšana un kurš attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas Labklājības pārvalde”, kuras viens no uzdevumiem, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikuma Nr.8 “Jūrmalas Labklājības pārvaldes nolikums” 9.2.apakšpunktam, ir organizēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz personu vajadzību un resursu profesionālu novērtēšanu, un pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) 2019.gada 15.februārī noslēgts līgums Nr.13 par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā pilngadīgām personām un īslaicīgas sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem institūcijā pilngadīgām personām. Minētais līgums uzskatāms par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu, jo ar to pašvaldība nodibina publiski tiesiskas attiecības ar sociālā pakalpojuma sniedzēju, nododot tam sociālā pakalpojuma sniegšanas īstenošanu.

Pašvaldības rīcībā uz doto brīdi nav attiecīgu materiālo resursu, lai Pārvaldes uzdevumu tā īstenotu pati, neslēdzot Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu ar kādu sociālo pakalpojumu sniedzēju.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra lēmumu Nr.1090 “Par PSIA “Slokas slimnīca” izveidošanu par veselības un sociālās aprūpes centru”, Kapitālsabiedrība tika reorganizēta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros, proti, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktā noteiktajam un tā ir guvusi ilgstošu pieredzi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā.

Kapitālsabiedrība ir reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un tā ir viena no divām šim mērķim izveidotām pašvaldības institūcijām Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kuras rīcībā ir atbilstoša infrastruktūra, personāla un tehniskie resursi, kas ir nepieciešami gan Pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitatīvai un efektīvai veikšanai, gan arī nodrošina klientam mājokli, nepieciešamā līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kā arī atsevišķu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu institūcijā. Līdzšinējā pieredze liecina, ka sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums Kapitālsabiedrībā tiek īstenots efektīvi, nodrošinot arī ārstniecības procesa atbalsta funkciju, kas ir nepieciešams arī tiem gadījumiem, kad pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes noteikto apjomu.

Ir pamats secināt, ka sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana ir efektīvāka, ja tā notiek pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu, nevis pie sociālo pakalpojumu sniedzējiem ārpus savas pašvaldības administratīvās teritorijas, tādējādi sociālā pakalpojuma saņemšana tieši Kapitālsabiedrības telpās ir vispiemērotākā un ērtākā iespēja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem.

Ņemot vērā minēto, 2022.gada 9.februāra Jūrmalas domes sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/2) un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 41.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, 17.panta pirmo daļu un 22.panta 2.punktu, Jūrmalas domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 5.2. un 5.10.apakšpunktu, 32.punktu un 148.punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Deleģēt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) –šādus pārvaldes uzdevumus pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas numurs 50003220021:

1.1. nodrošināt ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā pilngadīgām personām;

1.2. nodrošināt īslaicīgo sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām.

2. Apstiprināt deleģēšanas līgumu (pielikums) un noslēgt šo līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” uz pieciem gadiem par lēmuma 1.punktā minēto pārvaldes uzdevumu deleģēšanu.

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai lēmuma 2.punktā noteikto deleģēšanas līgumu nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.

4. Pilnvarot Jūrmalas domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 1.punktā minēto līgumu pēc deleģēšanas līguma saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai lēmuma 2.punktā noteikto deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības mājas lapā internetā.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumu Nr.480 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF