Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 29.jūnija 236.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2022.gada 17.februārīNr. 55

protokols Nr. 3, 22. punkts

Par Jūrmalas Administratīvās komisijas sastāva
apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Administratīvās atbildības likuma 115.panta pirmās daļas 22.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.29 “Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums” 7. un 8.punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādu Jūrmalas Administratīvās komisijas (turpmāk –komisija) sastāvu:

1.1. Andra Tukāne - komisijas priekšsēdētāja;

1.2. Ilze Melgaile - komisijas atbildīgā sekretāre;

1.3. Sanita Kapitoviča - komisijas juriskonsulte;

1.4. Normunds Klintsons - Jūrmalas pašvaldības policijas Prevencijas un reaģēšanas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs;

1.5. Māris Hmeļnickis - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks; Grozīts ar domes 2023.gada 29.jūnija 236.lēmumu

1.6. Aina Birina - Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijas vecākā būvinspektore;

1.7. Elīna Siliņa - Jūrmalas Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja;

1.8. Anete Silniece - Jūrmalas Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja;

1.9. Mārīte Švīgere - Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referente;

1.10. Salvis Miķelsons - Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks. Grozīts ar domes 2023.gada 29.jūnija 236.lēmumu

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmums Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF