Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 59

protokols Nr. 3, 29. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas
“Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība
jaunatnes politikas īstenošanai vietējā
līmenī” projekta “Jūrmalas jauniešu
līdzdalības mehānisms” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2014.–2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” noteiktā rīcības virziena R3.2.4.“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.182 “Jauniešu informācijas pieejamības nodrošināšana saskaņā ar ikviena pilsētas jaunieša vajadzībām” un Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plānā 2018.–2020.gadam noteiktā apakšmērķa AM1 “Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē” uzdevuma U1.2. “JIC veidot saikni starp pašvaldības iestādēm un jauniešiem, sekmējot viedokļu, dokumentu un informācijas apmaiņu” pasākumu P1.2.2. “Organizēt pasākumus, kas veicina jauniešu, domes deputātu un pašvaldību darbinieku sadarbību”, uzdevuma U1.3. “Pašvaldībai sekmēt jauniešu un darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetenču attīstību” pasākumu P.1.3.2. “Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu pieredzes apmaiņas un neformālās izglītības apmācības par jaunatnes politikas aktualitātēm, par jauniešu dažādiem vecumposmiem, par veselību (veicināšanu, atkarību izraisošo vielu lietošanu u.c.), vardarbību (emocionālo un fizisko) jauniešu vidū un citām aktuālām tēmām”, uzdevuma U2.1. “Nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju, balstoties uz jauniešu vajadzībām” pasākumu P2.1.4. “Stiprināt JIC kā Jūrmalas jauniešu informācijas punkta darbību pašvaldībā”, U5.1. “Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.747 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu”, 2020.gada 17.decembra līgumu par projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu Nr.VP2020/1.2-21, kas noslēgts starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru, un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2021.gada 15.decembra vēstuli Nr. 2-23/441 “Par projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” noslēguma pārskata apstiprināšanu”, kā arī atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās, attiecināmās izmaksas 2 346,90 euro (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro un 90 centi) (2.pielikums “Projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” finanšu līdzekļu apguvi”).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas domes

2022.gada 17.februāra lēmumam Nr.59

(protokols Nr.3, 29.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms

Līguma/vienošanās Nr.

VP2020/1.2-21

Darbības programmas nosaukums:

Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’

Projekta mērķis

Veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalas pilsētā, attīstot ilgtspējīgu starpinstitūciju sadarbības tīklu, lai nodrošinātu kvalitatīvu jauniešu līdzdalības mehānismu pašvaldībā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Skolēnu pašpārvalžu (SP) līderu grupas sanāksmes - pieredzes apmaiņas tikšanās

Veicināta Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu pasākumu un darbības aktualizēšana.

Sekmēta informācijas apmaiņa un sadarbība starp Jūrmalas Skolēnu pašpārvaldēm, Jūrmalas Jauniešu domi, Jūrmalas JIC.

Organizētas vismaz 7 tikšanās.

Kopā piedalījušies vismaz 20 Jūrmalas jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu pārstāvji

Veicināta Jūrmalas Skolēnu Pašpārvalžu pasākumu un Darbības aktualizēšana.

Sekmēta informācijas

apmaiņa un sadarbība starp Jūrmalas Skolēnu pašpārvaldēm, Jūrmalas Jauniešu domi, Jūrmalas

JIC.

Organizētas 5 tikšanās. Piedalījušies 6 jaunieši - Skolēnu pašpārvalžu līderu grupas ievēlētie valdes pārstāvji.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

SP līderu grupas un jauniešu domes apmācības

Pilnveidotas apmācību dalībnieku kompetences par interešu izzināšanu un pārstāvniecību, līderību, iniciatīvu virzīšanu, komandas veidošanu, projektu vadību, sadarbību, komunikāciju, līdzdalību.

Norisinājušās vismaz 3 apmācības jauniešu līderiem. Katrās apmācībās piedalījušies vismaz 25 tiešās mērķa grupas dalībnieki - Jūrmalas jaunieši vecumā no 13-25 gadiem

Pilnveidotas apmācību dalībnieku kompetences par interešu izzināšanu un pārstāvniecību, līderību, iniciatīvu virzīšanu, komandas veidošanu un vadību, projektu vadību, sadarbību, komunikāciju, līdzdalību, pasākumu organizēšanu u.c. tēmām.

Norisinājušās 3 apmācības, no kurām 2 īstenotas 2 daļās jauniešu līderiem. Katrās apmācībās piedalījušies 15-20 tiešās mērķa grupas dalībnieki – Jūrmalas jaunieši vecumā no 13-25 gadiem,.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Jauniešu līderu grupu koordinatoru/ mentoru tikšanās un apmācības

Darbā ar jaunatni iesaistītajiem ir vienota izpratne par darbu ar jaunatni, jauniešu līderu un līdzdalības grupām, izveidots metodoloģisks materiāls turpmākajam darbam.

Norisinājušās vismaz 2 apmācības darbā ar jaunatni iesaistītajiem. Katrās apmācībās piedalījušies 20 tiešās mērķa grupas dalībnieki - darbā ar jaunatni iesaistītie un Jūrmalas jaunieši vecumā no 13-25 gadiem

Darbā ar jaunatni iesaistītajiem ir vienota izpratne par darbu ar jaunatni, jauniešu līderu un līdzdalības grupām, izveidots metodoloģisks materiāls turpmākajam darbam.

Norisinājušās 2 apmācības darbā ar jaunatni iesaistītajiem. Apmācībās kopumā piedalījušies 31 tiešās mērķa grupas dalībnieki - darbā ar jaunatni iesaistītie un Jūrmalas jaunieši vecumā no 13-25 gadiem

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Pieredzes apmaiņas izbrauciens uz Siguldas novada pašvaldību

Iepazīta struktūra un metodoloģijas darbam ar skolēnu pašpārvaldēm.

Iepazīta labā prakse skolēnu pašpārvalžu darbībā, tās rezultāti.

Veicināta sadarbība jaunatnes jomā starp Jūrmalas un Siguldas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem.

20 Jūrmalas jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie devušies pieredzes apmaiņā uz Siguldas novada pašvaldību.

Radītas idejas sadarbības iespējām, sadarbības projektiem nākotnē.

Iepazīta struktūra un metodoloģijas darbam ar skolēnu pašpārvaldēm Iepazīta labā prakse skolēnu pašpārvalžu darbībā, tās rezultāti. Veicināta sadarbība jaunatnes jomā starp Jūrmalas un Siguldas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem. 20 Jūrmalas jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie piedalījušies tiešsaistes pieredzes apmaiņā ar Siguldas novada pašvaldības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem. Radītas idejas sadarbības iespējām, sadarbības projektiem nākotnē.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Neformālās izglītības seminārs jauniešu līdzdalības mehānisma dalībniekiem

Jauniešu līderiem un mentoriem attīstītas sekojošas kompetences: sociālās un pilsoniskās prasmes, mācīšanās mācīties, komunikācija dzimtajā valodā, pašiniciatīva, sadarbības prasmes, zināšanas par līdzdalību, publisko uzstāšanos, publicitāti u.c. ar darbu jauniešu komandā saistītas kompetences. Organizēts 2 dienu seminārs. Piedalījušies 30 Jūrmalā deklarēti jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu un Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvji, darbā ar jauniešiem iesaistītās personas. Izveidots metodoloģiskais materiāls darbam ar skolēnu pašpārvaldēm Dalībnieku izvērtēšanas anketas.

Jauniešu līderiem un mentoriem attīstītas sekojošas kompetences: sociālās un pilsoniskās prasmes, mācīšanās mācīties, komunikācija dzimtajā valodā, pašiniciatīva, sadarbības prasmes, zināšanas par līdzdalību, publisko uzstāšanos, publicitāti u.c. ar darbu jauniešu komandā saistītas kompetences. Organizēts 2 dienu seminārs. Piedalījušies 29 Jūrmalā deklarēti jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu un Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvji, darbā ar jauniešiem iesaistītās personas. Izveidots metodoloģiskais materiāls darbam ar skolēnu pašpārvaldēm.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Metodoloģiskā materiāla “Kā kļūt par labāko skolēnu pašpārvaldes koordinatoru?” izveide

Apkopoti un publiski pieejami jauniešu un pedagogu ieteikumi un svarīgākās komponentes pilnvērtīgam darbam ar skolēnu pašpārvaldēm, ko skolēnu pašpārvalžu mentori/koordinatori var izmantot ikdienas darbā ar jauniešiem.

Izveidots un vizuāli noformēts 1 metodoloģisks materiāls, kas pieejams elektroniski Jūrmalas jauniešu mājaslapā un drukātā versijā izsniegts skolēnu pašpārvalžu koordinatoriem.

Apkopota un publiski pieejama informācija par Jūrmalas skolēnu pašpārvalžu līderu grupu, jauniešu un pedagogu ieteikumi un svarīgākās komponentes pilnvērtīgam darbam ar skolēnu pašpārvaldēm, ko skolēnu pašpārvalžu mentori/koordinatori var izmantot ikdienas darbā ar jauniešiem. Izveidots un vizuāli noformēts 1 metodoloģisks materiāls, kas pieejams elektroniski Jūrmalas jauniešu mājaslapā un drukātā versijā izsniegts skolēnu pašpārvalžu koordinatoriem.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projekta laikā iegūto rezultātu izplatīšana un projekta publicitāte

Nodrošināta Projekta publicitāte.

Projekta mērķa grupas informētas par viņu iespējām iesaistīties Projekta aktivitātēs. Veicināts Jūrmalas BJIC, JIC, JLKK publiskais tēls. Sekmēta Projekta rezultātu izplatīšana un ilgtspēja. Aktivitāšu un informatīvie plakāti, kas izvietoti katras aktivitātes mērķauditorijai pieejamās vietās. Vismaz 40 ziņas Jūrmalas JIC sociālo tīklu profilos. Jūrmalas jauniešu mājaslapā publicēta informācija par projektu un metodoloģiskais materiāls. Informatīvie raksti Jūrmalas pilsētas mājaslapā

Nodrošināta Projekta publicitāte. Projekta mērķa grupas informētas par viņu iespējām iesaistīties Projekta aktivitātēs. Veicināts Jūrmalas BJIC, JIC, JLKK publiskais tēls. Sekmēta Projekta rezultātu izplatīšana un ilgtspēja. Aktivitāšu un informatīvie plakāti, kas izvietoti katras aktivitātes mērķauditorijai pieejamās vietās Vismaz 40 ziņas Jūrmalas JIC sociālo tīklu profilos Jūrmalas jauniešu mājaslapā publicēta informācija par projektu un metodoloģiskais materiāls Informatīvie raksti Jūrmalas pilsētas mājaslapā un avīzē

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projekta vadība

Attīstīta Projekta īstenotāja pieredze projekta vadībā. Sekmēta sadarbība starp Jūrmalas pašvaldības struktūrvienībām. Sagatavota un finansētājam iesniegta saturiskā un finanšu atskaite.

Attīstīta Projekta īstenotāja pieredze projekta vadībā. Sekmēta sadarbība starp Jūrmalas pašvaldības struktūrvienībām Sagatavota un finansētājam iesniegta saturiskā un finanšu atskaite.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā tika veikti grozījumi, lai varētu segt naktsmītnes izdevumus aktivitātei un samazinot lektoru atalgojumam un kancelejas precēm pieejamo summu.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2020.gada 28.novembris – 2021.gada 8.novembris

2020.gada 28.novembris – 2021.gada 8.novembris

Līgums VP2020/1.2-21

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Skolēnu pašpārvalžu (SP) līderu grupas sanāksmes - pieredzes apmaiņas tikšanās

x

x

x

x

x

x

x

x

SP līderu grupas un jauniešu domes apmācības

x

x

x

x

x

Jauniešu līderu grupu koordinatoru/ mentoru tikšanās un apmācības

x

x

x

Pieredzes apmaiņas izbrauciens uz Siguldas novada pašvaldību

x

Neformālās izglītības seminārs jauniešu līdzdalības mehānisma dalībniekiem

x

x

x

Metodoloģiskā materiāla “Kā kļūt par labāko skolēnu pašpārvaldes koordinatoru?” izveide

x

x

x

x

x

x

x

x

Projekta laikā iegūto rezultātu izplatīšana un projekta publicitāte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projekta vadība

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi: Covid 19 radītie ierobežojumi klātienes tikšanām.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Skolēnu pašpārvalžu (SP) līderu grupas sanāksmes - pieredzes apmaiņas tikšanās

x

x

x

x

x

SP līderu grupas un jauniešu domes apmācības

x

x

x

x

x

Jauniešu līderu grupu koordinatoru/ mentoru tikšanās un apmācības

x

x

Pieredzes apmaiņas izbrauciens uz Siguldas novada pašvaldību

x

Neformālās izglītības seminārs jauniešu līdzdalības mehānisma dalībniekiem

x

Metodoloģiskā materiāla “Kā kļūt par labāko skolēnu pašpārvaldes koordinatoru?” izveide

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projekta laikā iegūto rezultātu izplatīšana un projekta publicitāte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projekta vadība

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Vārds Uzvārds, Jūrmalas BJIC jaunatnes darbiniece;

Projekta vadītāja asistents – Vārds Uzvārds, Jūrmalas BJIC jaunatnes lietu speciāliste;

Projekta mediju koordinatore – Vārds Uzvārds, Jūrmalas BJIC jaunatnes darbiniece;

Projekta grāmatvedis – Vārds Uzvārds, Jūrmalas BJIC galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju, vairāku aktivitāšu īstenošana tika būtiski apgrūtināta un tās tika vairākas reizes pārplānotas, rezultātā nesasniedzot paredzēto dalībnieku skaitu, taču visi projekta izvirzītie uzdevumi un kvalitatīvie rezultāti tika sasniegti.

Uzskatām, ka darbs pie kompetenču pilnveides un sadarbības veicināšanas ir jāturpina un ir vēl tāls ceļš ejams, lai visas Jūrmalas skolēnu pašpārvaldes kļūtu par platformu jauniešu līdzdalībai, taču ar šo projektu ir sperti nozīmīgi attīstības soļi - skolēnu pašpārvalžu līderu grupa ir kļuvusi autonomāka, tās pārstāvjiem ir lielāka izpratne par jauniešu līdzdalību, iespējām izzināt un aizstāvēt vienaudžu intereses un līdzdarboties tām atbilstošu ārpusklases un ārpusskolas aktivitāšu organizēšanā.

Projekta kopējais apstiprinātais finansējums bija 3253,70 euro. Faktiskās izmaksas 2346,90 euro. Atbilstoši JSPA lēmumam un tam pievienotajam rēķinam veikta avansā saņemto, bet neizlietoto finanšu līdzekļu atmaksa 581.43 euro. Atlikums veidojās, jo Covid-19 ietekmē nebija iespējams organizēt pasākumu – neformālās izglītības semināru ar nakšņošanu.

Projekta ietvaros īstenotās neformālās izglītības mācības ar pieredzējušiem neformālās izglītības mācību vadītājiem gan jaunieši, gan darbā ar jaunatni iesaistītie atzinuši par vērtīgām un tās rezultējušās veiksmīgākā un mērķtiecīgākā savstarpējā sadarbībā. Līdz ar to projektus, iekļaujot neformālās izglītības mācības par mērķauditorijai aktuālām tēmām vērtīgi būtu īstenot arī turpmāk. Tāpat nepieciešams turpināt īstenot arī pieredzes apmaiņas aktivitātes ar citu pašvaldību jauniešiem un jaunatnes jomas pārstāvjiem, lai apmainītos ar labo praksi un iegūtu jaunas idejas jomas attīstībai Jūrmalā Projekta ietvaros par pilnvērtīgu līdzdalību neformālās izglītības apmācību ciklā “Jauno līderu skola 2021” izsniegtas apliecības ar pielikumu par attīstītajām kompetencēm, ko jaunieši aptaujā atzinuši par nozīmīgu motivācijas avotu aktīvāk iesaistīties un līdzdarboties līderu grupā. Apliecības par neformālās izglītības ceļā attīstītajām kompetencēm plānots saglabāt arī turpmākā darbā ar skolēnu pašpārvalžu līderiem.

SAGATAVOJA

Projekta vadītājs Vārds Uzvārds

Grāmatvede Vārds Uzvārds

[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF