Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 62

protokols Nr. 3, 33. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla
dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un
meža parka labiekārtojuma pilnveide
Ķemeros” īstenošanai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2., 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumiem Nr.635 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi””, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.642 „Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu” un starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru (reģ.Nr.90000812928) 2020.gada 3.decembrī noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 5.5.1.0/19/I/004 (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.2-16.6/20-1587), atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2014.-2022.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība”, rīcības virziena R1.6.1. “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība”, aktivitātei Nr.21 “Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros”, aktivitātei Nr.22 “Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide”, Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāna 2022.-2024.gadam aktivitātei Nr.4 “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros ITI SAM 5.1.1.”, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta otrās daļas 1.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums ņemt vidēja termiņa aizņēmumu līdz 5 213 512.00 euro (pieci miljoni divi simti trīspadsmit tūkstoši pieci simti divpadsmit euro 00 centi) ar izņemšanu 2022. - 2023.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 13 (trīspadsmit) gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trīs gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF