Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 65

protokols Nr. 3, 38. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481
“Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 2.7.apakšpunktu un 11.punktu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumu Nr.409 “Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu, Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 16.decembra lēmuma Nr.608 “Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” 7.punktu un 2022.gada 9.februāra Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā šādu grozījumu:

Papildināt pielikumu ar 698.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Sākums

Beigas

698

Gobu iela

Melluži

Viršu iela

Ezeru iela

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF