Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 69

protokols Nr. 3, 42. punkts

Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas zemesgabalam Kļavu ielā 1A,
Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 20.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.298 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā” ar mērķi paredzēt esošās ēkas pārbūves iespējas ar apjoma palielināšanu un/vai jaunas ēkas izvietošanas iespējas zemesgabalā, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju pildīšanai, atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Publiskās apbūves teritorijā (P41), kā arī izvērtēt un noteikt pasākumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību aizsardzībai.

Ar Domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.573 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas laikā par detālplānojumu tika saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) negatīvs atzinums Nr.06-06/5892 (reģistrēts Domē 2020.gada 4.decembrī Nr.1.1-19/20S-19663). Dome ar 2020.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.1.1-14/20-180 ir izveidojusi darba grupu, kuras uzdevums ir precizēt izmantošanas iespējas detālplānojumā zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā. Darba grupa 2021.gada 15.novembrī izvērtēja Pārvaldes iebildumus par detālplānojuma risinājumiem un nolēma virzīt detālplānojuma redakciju lēmuma pieņemšanai par tā pilnveidošanu Jūrmalas domes sēdē, kā arī detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus precizēt, balstoties uz detālplānojuma pirmajā redakcijā izstrādāto 3. un 4.attīstības scenāriju, izvērtējot 25% apbūves blīvumu, un sabiedriskās ēdināšanas objektu apbūvi noteikt kā papildizmantošanu, un kā īslaicīgas lietošanas apbūvi līdz pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamā objekta īstenošanas uzsākšanai.

Jūrmalas dome 2021.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu Nr.613 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, pilnveidošanu”.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļā 2022.gada 3.februārī ir iesniegta detālplānojuma pilnveidotā redakcija zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā (iesniegums reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/22S-2190). Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par pilnveidotās detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības, saņemtos institūciju nosacījumus, kā arī detālplānojuma redakcija ir pilnveidota atbilstoši darba grupas nolemtajam un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu, 111.punktu, un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 9.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma pilnveidoto redakciju zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 13000101209 (turpmāk – detālplānojums), nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu neklātienes formā, tai skaitā organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

4. Noteikt, ka detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā un informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi tiek izziņota ne vēlāk kā desmit dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma.

5. Administrācijas Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar pilnveidotās redakcijas detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

6. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF