Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 80

protokols Nr. 3, 53. punkts

Par zemesgabala Atbalss ielā 13A, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Atbalss ielā 13A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 4807, ar kopējo platību 888 m2, (turpmāk – zemesgabals) 2018.gada 2.oktobrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000582316.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R2).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada 29.oktobra izziņu Nr.14-1/2004, rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (1300); inženiertehniskā infrastruktūra (14001); noliktavu apbūve (14004); transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): apbūve, ko veido transportlīdzekļu novietne.

Zemesgabalam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteikti šādi apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- zemesgabala daļa - 195 m2 platībā atrodas dzelzceļa aizsargjoslā;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 52 m2.

Zemesgabala lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā saņemts SIA “Tele Tower” iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā 2021.gada 13.novembrī, Nr.1.1-37/21S-18335) par iespējamo zemesgabala iegādi mobilo sakaru torņa izbūvei.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada 29.oktobra izziņai Nr.14-1/2004 uz zemesgabala ir iespējama mobilo sakaru torņa būve, kā to nosaka Teritorijas galvenais izmantošanas veids: inženiertehniskā infrastruktūra: elektronisko sakaru un siltumapgādes nodrošināšanai nepieciešamie inženiertīkli un būves.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2022.gada 7.janvārī

VZD kadastrālā vērtība

2022.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Jūrmalas valstspilsētas administrācijas

Centralizētās grāmatvedības dati)

2022.gada 25.janvārī

7 800

7 695

7 695

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022.gada 27.janvāra sēdē (protokols Nr.8.2-7/2) izskatīja jautājumu par zemesgabala pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt zemesgabalu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 7 800 euro, un izsoles soli noteikt 546 euro (7% no nosacītās cenas). Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.apakšpunktam, izsoles dalības maksa ir 20 euro.

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 11.panta trešo daļu, 15.pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/2) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022.gada 1.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-29/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Atbalss ielā 13A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 4807, ar kopējo platību 888 m2, (turpmāk – zemesgabals).

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 7 800 euro (septiņi tūkstoši astoņi simti euro);

2.2. izsoles soli – 546 euro (pieci simti četrdesmit seši euro);

2.3. izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā zemesgabala izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF