Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 81

protokols Nr. 3, 54. punkts

Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas dome 2021.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.510 “Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Silu ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 6021, ar kopējo platība ir 3600 m2, (turpmāk – zemesgabals) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 63 903 euro, izsoles soli 4 474 euro un izsoles dalības maksu 20 euro, kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2022.gada 4.janvārim reģistrējās viens izsoles dalībnieks uz 2022.gada 14.janvārī (izsoles noslēgums) paredzēto zemesgabala elektronisko izsoli.

Saskaņā ar Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022.gada 19.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/3), ņemot vērā, ka izsoles dalībnieks, kas autorizēts izsolei nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīta par nenotikušu saskaņā ar izsoles noteikumu 5.10. un 7.1.4.apakšpunktos noteikto. Līdz ar to, atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.4.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 27.augustā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās

izsoles sākumcena

(samazinājums 10%)

VZD kadastrālā vērtība

2022.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Jūrmalas valstspilsētas administrācijas

Centralizētās grāmatvedības dati)

2022.gada 26.janvārī

Zemesgabala vērtība
kopā ar mežaudzes vērtību

41 500

63 903

57 513

63 903

42 266

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022.gada 19.janvāra sēdē (protokols Nr.8.2-4/3) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un, ņemot vērā, ka no potenciālo pircēju puses ir izrādīta interese par zemesgabalu, nolēma pārdot to otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 57 513 euro (cenas samazinājums 10% apmērā), noapaļojot līdz veselam euro, izsoles soli (7% no nosacītās cenas) – 4 026 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.apakšpunktam, izsoles dalības maksa 20 euro.

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumu Nr.510 “Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.4.punktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022.gada 19.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-4/3) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 9.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 6021, kadastra apzīmējums 1300 014 0332, ar kopējo platību ir 3600 m2, (turpmāk – zemesgabals) pirmo izsoli.

2. Atsavināt zemesgabalu, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 57 513 euro (piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti trīspadsmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 4 026 euro (četri tūkstoši divdesmit seši euro);

2.3. otrās izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 5751, 30 euro (pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro un 30centi).

3. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF