Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 85

protokols Nr. 3, 58. punkts

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome 2019.gada 25.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.388 “Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6309, ar kopējo platību 3754 m2, (turpmāk – zemesgabals),  un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 32 476 euro, izsoles soli 2 274 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro, kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 30.augustam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2019.gada 3.septembrī paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – zemesgabala izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Jūrmalas dome 2021.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.563 “Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma zemesgabalu pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 38 000 euro.

Noteiktajā termiņā līdz 2022.gada 14.janvārim reģistrējās viens izsoles dalībnieks uz 2022.gada 19.janvārī paredzēto zemesgabala otro izsoli. Saskaņā ar Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022.gada 19.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/1), ņemot vērā, ka izsoles dalībnieka piedāvātā cena neatbilst noteiktajam izsoles soļa apmēram, pieteikums tika atzīts par nederīgu un atraidīts saskaņā ar izsoles noteikumu 3.8. un 5.8.apakšpunktos noteikto. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 17.panta trešā daļa noteic, ka solīšana notiek tikai pa izsoles noteikumos noteikto soli. Līdz ar to, atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.3.apakšpunktam, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA

“Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 26.oktobrī

Pirmās izsoles

sākumcena

Piedāvātā otrās

izsoles sākumcena

(samazinājums 20% apmērā

no aktualizētās tirgus vērtības)

Piedāvātā trešās

izsoles sākumcena

(samazinājums 10% apmērā

no otrās izsoles sākumcenas)

VZD zemes

kadastrālā vērtība

2022.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Jūrmalas valstspilsētas administrācijas

Centralizētās grāmatvedības dati)

2022.gada 26.janvārī

47 500

32 476

38 000

34 200

25 126

25 126

Ņemot vērā, ka izsole tiek atzīta par nenotikušu, bet no potenciālo pircēju puses ir izrādīta interese par zemesgabalu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022.gada 27.janvāra sēdē (protokols Nr.8.2-7/2) izskatīja jautājumu par zemesgabala trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 34 200 euro (cenas samazinājums 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas), izsoles soli (7% no nosacītās cenas) – 2 394 euro, izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro, kā arī nosakot, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu 8.1.3.apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/2) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022.gada 1.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-29/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, Nr.1300 021 6309, ar kopējo platību 3754 m2, (turpmāk – zemesgabals), otro izsoli.

2. Atsavināt zemesgabalu, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 34 2 00 euro (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti euro);

2.2. trešās izsoles soli – 2 394 euro (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro (viens simts četrdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 3 420 euro (trīs tūkstoši četri simti divdesmit euro).

3. Ja ir spēkā attiecīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes.

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.388 “Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF