Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 86

protokols Nr. 3, 59. punkts

Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37
“Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

Ņemot vērā Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumus Nr.68 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 9.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās” grozījumu aizstājot 1.punktā vārdus un skaitļus “2021.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “2022.gada 28.februārim”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF