Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 86.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2022.gada 27.janvārīNr. 37

protokols Nr. 1, 49. punkts

Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās

Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi Nr.453) 31.punkts noteic, ka publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu laikposmā no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šajos noteikumos noteiktiem kritērijiem.

Lai samazinātu Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un darbojas nozarēs, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, pamatojoties uz Noteikumiem Nr.453, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 19.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Par laika posmu no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim, ja nomnieks, atbilst Noteikumu Nr.453 3.1punktā noteiktajiem kritērijiem: Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 86.lēmumu

1.1. piemērot nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;

1.2. piemērot nomas maksas samazinājumu atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas;

1.3. nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus nekustamā īpašuma nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā.

2. Noteikt, ka nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums piemērojams komersantiem, kuriem ir noslēgti nekustamā īpašuma vai zemes nomas līgumi ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju, neveicot grozījumus nomas līgumā, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, kas atbilst Noteikumu Nr.453 7.punktā noteiktajam.

3. Uzdot Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai pieņemt lēmumu par telpu un zemes nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu atbilstoši šim lēmumam un Noteikumiem Nr.453.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības nomnieku iesniegto iesniegumu izskatīšanai Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētajai grāmatvedībai veikt telpu un zemes nomas maksas uzskaiti un pārrēķinu atbilstoši Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā pieņemtajiem lēmumiem.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF