Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2024.gada 24.aprīļa 143.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2022.gada 17.februārīNr. 87

protokols Nr. 3, 60. punkts

Par Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas
komisiju

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta nolikuma Nr.18 “Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 3.punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju (turpmāk – komisija) septiņu locekļu sastāvā.

2. Apstiprināt komisiju šādā sastāvā:

2.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;

2.2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes vadītājs;

2.3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības vadītājs;

2.4. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vides aizsardzības vecākais speciālists, atbilstoši amata aprakstam; Grozīts ar domes 2024.gada 24.aprīļa 143.lēmumu

2.5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;

2.6. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

2.7. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs. Grozīts ar domes 2024.gada 24.aprīļa 143.lēmumu

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram veikt komisijas priekšsēdētāja pienākumus un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes vadītājam veikt komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

4. Gadījumā, ja lēmuma 2.punktā minētais komisijas loceklis ir prombūtnē, tad viņa pienākumus komisijā ar balss tiesībām pilda darbinieks, kas aizvieto attiecīgo komisijas locekli.

5. Pilnvarot lēmuma 2.punktā izveidoto komisiju pabeigt uzsāktās nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas procedūras atbilstoši kompetencei.

6. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās izstrādāt jaunu komisijas nolikuma projektu un iesniegt Jūrmalas domē apstiprināšanai.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmums Nr.35 “Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF