Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 17.februāra 87.lēmumu

2016.gada 25.februārīNr. 35

protokols Nr. 2, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma
iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 22.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikuma Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju (turpmāk – komisija) kā pastāvīgo komisiju, 7 locekļu sastāvā.

2. Apstiprināt komisiju šādā sastāvā:

2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;

2.2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;

2.3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājs;

2.4. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs;

2.5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākais referents, atbilstoši amata aprakstam; Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 137.lēmumu

2.6. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;

2.7. Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram veikt komisijas priekšsēdētāja pienākumus un Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājam veikt komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

4. Gadījumā, ja lēmuma 2.punktā minētais komisijas loceklis ir prombūtnē, tad viņa pienākumus komisijā ar balss tiesībām pilda darbinieks, kas aizvieto attiecīgo komisijas locekli.

5. Pilnvarot lēmuma 2.punktā izveidoto komisiju pabeigt uzsāktās nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas procedūras atbilstoši kompetencei.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašuma nodaļai mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās izstrādāt jaunu komisijas nolikuma projektu un iesniegt Jūrmalas pilsētas domē apstiprināšanai.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmums Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis