Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 89

protokols Nr. 3, 62. punkts

Par kustamās mantas atsavināšanu

Lai nodrošinātu būvobjektā “Elektroapgādes pārbūve vasarnīcu ciematā “Vārnukrogs”” (Būvatļauja Nr.BIS-BV-2.7-2021-2048 (703)) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības zemesgabalos Vārnukroga ceļš (kadastra apzīmējums 1300 001 1113), Vārnukroga ceļš (kadastra apzīmējums 1300 001 0013), Bolderājas iela 1004 (kadastra apzīmējums 1300 001 1004), Kantora iela 1201 (kadastra apzīmējums 1300 001 1133), Buļļupes iela 1201 (kadastra apzīmējums 1300 001 1201), Kleistes iela 1304 (kadastra apzīmējums 1300 001 1304), Baltās kāpas iela 1201 (kadastra apzīmējums 1300 001 1201), Baltās kāpas iela 1304 (kadastra apzīmējums 1300 001 1304) un Baltās kāpas iela (kadastra apzīmējums 1300 001 0003) esošo koku nociršanu ciršanas tiesības; apjoms – 913 m3, 2109 koki (turpmāk – Kustamā manta) realizēšanu, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Taxatio” 2021.gada 22.novembra atzinumu “Atzinums par īpašumos esošo koksnes apjomu zemes vienībās: Vārnukroga ceļš 1113 (kad.nr.1300 001 1113), Bolderājas iela 1004 (kad.nr.1300 001 1004), Kantora iela 1201 (kad.nr. 1300 001 1133), Buļļupes iela 1201 (kad.nr.1300 001 1201), Kleistes iela 1304 (kad.nr.1300 001 1304), Baltās kāpas iela 1201 (kad.nr.1300 001 1210), Baltās kāpas iela 1304 (kad.nr. 1300 001 1419), Baltās kāpas iela (kad.nr. 1300 001 003)”, ievērojot starp Jūrmalas pilsētas domi un Vasarnīcu īpašnieku biedrības “Vārnukrogs” 2015.gada 11.novembrī noslēgto līgumu Nr.1.2-16/1656, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta piekto daļu, 10.panta pirmo daļu, 34.pantu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta vienpadsmito daļu un 141.pantu un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2021.gada 10.augusta sēdes atzinumu (sēdes protokols Nr.1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas izsoles komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Arturs Grants, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs;

2.2. Komisijas locekļi:

2.2.1. Sandra Brauere, Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;

2.2.2. Atis Sapronovs, Administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vadītājs;

2.2.3. Ivita Tīle, Administrācijas Centralizētās grāmatvedības grāmatvede;

2.2.4. Diana Viļčuka, Administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas referente.

3. Apstiprināt Kustamās mantas nosacīto cenu – 36 520,00 euro (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit euro, 00 centi).

4. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Uzdot Komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

6. Uzdot Komisijas priekšsēdētājam izsoles protokolu apstiprināt septiņu dienu laikā pēc izsoles.

7. Komisijai pēc piedāvātās augstākās pirkuma summas samaksas par nosolīto Kustamo mantu iesniegt izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas domes sēdē lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF