Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 92

protokols Nr. 6, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 13.punktu, Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022.gada 8.marta atzinumu Nr.17-18/8 un 2022.gada 21.marta atzinumu Nr.17-18/9, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Likvidēt Lēmuma 2.pielikumā (Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku skaita saraksts) 2.amata vienību – Direktora vietnieks (saimnieciskajā darbā);

1.2. Lēmuma 33.pielikumā (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.2.1. Izteikt 250.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

250.

Būvinspektora palīgs

4.00

1190

4760

1.2.2. Likvidēt 251.amata vienību – Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijas nodaļas konsultants.

2. Lēmuma 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 29.maijā.

3. Lēmums 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF