Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 118

protokols Nr. 6, 46. punkts

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Dubultu prospektā 51 , Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā,
lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas
Teritorijas plānojumā

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2022.gada 7.martā ir saņemts EM Investments SIA, reģistrācijas numurs 50203330841, iesniegums (reģistrācijas Nr.1.1-37/22S-4537) par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, ar mērķi izvērtēt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums), lai grozītu un detalizētu Teritorijas plānojuma nosacījumus attiecībā uz zemesgabalu Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un detalizētu Teritorijas plānojuma nosacījumus attiecībā uz zemesgabalu Jaundubulti 1402, Jūrmalā, negrozot zonējumu esošajā Dabas pamatnes teritorijā.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dubultu prospektā 51, Jūrmalā, kadastra numurs 13000111401, un septiņām ēkām – trīs pamatceltnēm (kadastra apzīmējums 13000111401001, 13000111401003 un 13000111401004) un četrām palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 13000111401002, 13000111401005, 13000111401008 un 13000111401009) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1003 ir nostiprinātas EM Investments SIA, reģistrācijas numurs 50203330841.

Īpašuma tiesības uz ēkām – vienas pamatceltnes, kadastra apzīmējums 13000111402006, un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 13000111402007 un 13000111402011, kas saistītas ar zemesgabalu Jaundubulti 1402, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000111402, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000004435 ir nostiprinātas EM Investments SIA, reģistrācijas numurs 50203330841.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jaundubulti 1402, Jūrmala, kadastra numurs 13000111402, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6197 ir nostiprinātas Latvijas Valstij Finanšu ministrijas personā.

Zemesgabalam Dubultu prospektā 51, Jūrmalā, Teritorijas plānojumā ir noteikta funkcionālā zona Publiskās apbūves teritorija (P47), kur atļauta plaša publiska rakstura iestāžu un objektu izmantošana, kas ietver arī lokālplānojuma ierosinātāja iecerēto viesnīcas kompleksa apbūvi, medicīnas spa un klīniku. Ņemot vērā plānotā objekta – plašo izmantošanu, kas būvju kompleksā paredz apartamentus, kurus pārvaldīs viesnīcas operators, tiek lūgts paplašināt Teritorijas plānojumā noteiktos izmantošanas veidus, papildinot tos ar dzīvojamo funkciju, izvērtējot apbūves teritorijā atļauto apbūves augstumu, bet ne mazāku par 12 stāviem.

Zemesgabalam Jaundubulti 1402, Jūrmalā, Teritorijas plānojumā ir noteikta funkcionālā zona Dabas un apstādījumu teritorija (DA3), kurā tiek plānots veidot ainavisku rekreācijas zonu, uz zemesgabala esošās ēkas pārbūvējot un veidojot modernus infrastruktūras objektus (kafejnīca, terase, inventāra noma u.c.) lokālplānojuma teritorijā veidojamā kompleksa kopējās koncepcijas ietvaros, vienlaikus izstrādājot detalizētus nosacījumus teritorijas izmantošanai un apbūvei.

Jūrmalas valstspilsētas daļa, kurā atrodas lokālplānojuma teritorija Jūrmalas pilsētas Attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam (turpmāk – Attīstības stratēģija) telpiskās attīstības perspektīvā paredzēta kā valstspilsētas centra daļa. Valstspilsētas centrs telpiskajā perspektīvā nozīmē administratīvo, sabiedrisko un darījumu funkciju, kā arī kultūras un tūrisma pakalpojumu koncentrāciju. Attīstības stratēģijas pasākumi prioritātes “Jūrmalnieks” ietvaros paredz, ka Dabas teritorijām un pilsētas publiskajām teritorijām jābūt pieejamām, to infrastruktūrai jābūt veidotai tā, lai tās būtu pieejamas un izmantojamas visām iedzīvotāju grupām un pilsētas viesiem (universālā dizaina pamatprincipi), nodrošinot pielietojamību ar arhitektūras formu, materiālu un atsevišķos gadījumos arī ar informācijas palīdzību. Prioritāte “Jūrmalnieks” nosaka, ka Jūrmalas dome rada apstākļus, lai palielinātos ne tikai deklarēto iedzīvotāju skaits pilsētā, bet lai ikviens gribētu būt jūrmalnieks, piederīgs valstspilsētai, kurā ir kvalitatīva un droša dzīves vide – vizuāli pievilcīga valstspilsētas publiskā telpa, dabas teritorijas, nodrošināta izglītības, kultūras un veselības pakalpojumu pieejamība, daudzveidīgs valstspilsētas sniegto iespēju klāsts.

Teritorijas plānojumā noteiktā telpiskā vīzija rajonam Lielupe – Jaundubulti uz ziemeļiem no dzelzceļa, nosaka nepieciešamību tās teritorijā saskaņot visplašāko interešu spektru – darījumu un dzīvojamā vide, viesnīcas un naktsklubi, pilsētas viesi un vietējie iedzīvotāji. Teritorijā ir noteikta izteikti daudzfunkcionālas apbūves zona, kur līdztekus darījumu, atpūtas un pakalpojumu objektiem, atļauts veidot arī dzīvojamo apbūvi.

Ņemot vērā to, ka ierosinātās izmaiņas Teritorijas plānojumā nav pretrunā ar Attīstības stratēģiju, bet paredz pozitīvas izmaiņas attiecībā uz galvenajām tajā izvirzītajām attīstības prioritātēm – “Jūrmalnieks” un “Daudzveidīga uzņēmējdarbība”, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 13.panta trešo daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. un 76. punktu un saskaņā ar saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 22.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 1401 un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 0111402 (turpmāk – lokālplānojums), ar mērķi papildināt atļauto izmantošanu un izvērtēt atļauto apbūves parametru izmaiņas, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kā arī izstrādāt specifiskās prasības un detalizēt apbūves nosacījumus.

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF