Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 124

protokols Nr. 6, 52. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma
grozījumu redakcijas pilnveidošanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.122 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tiek izstrādāti teritorijas plānojuma grozījumi. Ar Domes 2021.gada 22.decembra lēmumu Nr.640 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā redakcija.

Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana tika organizēta laika posmā no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 15.februārim. Vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju, publiskā apspriešana notika arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata precizētajam projektam.

Pēc publiskās apspriešanas beigām tiek veikta saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšana teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un sagatavots ziņojums par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu. Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizēšanai vēl tiek veiktas konsultācijas ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, labojumi nepieciešami arī atbilstoši citu iesaistīto institūciju – Ekonomikas ministrijas un Valsts vides dienesta atzinumos sniegtajiem norādījumiem. Precizētais Vides pārskats ir iesniegts izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā. Izvērtējot atkārtoti pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros saņemtos priekšlikumus, darba grupa ir konstatējusi, ka daļu saņemto priekšlikumu ir pamatoti atbalstīt un veikt attiecīgus grozījumus teritorijas plānojumā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 87.punktam Jūrmalas domē ir iesniegts teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja priekšlikums pilnveidot redakciju atbilstoši ziņojumam par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu, priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Noteikumu 88.2.apakšpunktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 22.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Pilnveidot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu redakciju atbilstoši priekšlikumiem par izmaiņām redakcijā, ņemot vērā ziņojumu par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu, priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

2. Papildināt ziņojumu par saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu atbilstoši konsultācijām ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē iesaistītajām institūcijām, izvērtējot institūciju iebildumus, kā arī precizēt un papildināt skaidrojumus priekšlikumu noraidījuma gadījumos.

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldei ievietot paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu.

5. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

6. Uzdot Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldei līdz pilnveidotās redakcijas un tai pievienotā precizētā ziņojuma par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu iesniegšanai Jūrmalas domē, nosūtīt atbildes priekšlikumu iesniedzējiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF