Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 21.decembra 578.lēmumu

2022.gada 31.martāNr. 155

protokols Nr. 6, 86. punkts

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu
un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, ja tās administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”.

Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14.pantā noteikti izņēmuma gadījumi, kad uz zemes uzceltas ēkas var būt patstāvīgi īpašuma objekti. Šī panta otrajā daļā ir noteikts - ja ēkas (būves) vai augļu dārzs (koki) ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Tādas pašas pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir ēku (būvju) vai augļu dārza (koku) īpašniekam, ja atsavina zemes gabalu. Arī šajos gadījumos, atkarībā no tā vai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai pieder būves vai zemesgabals, ir jāpieņem lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Pašvaldības, kā nekustamā īpašuma kopīpašnieka pirmpirkuma tiesības nosaka Civillikuma 1073.pants.

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturtās daļas, likuma “Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta otrās daļas un Civillikuma 1073.pantā, un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” noteikto prasību ievērošanu, pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņus, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 9.14.apakšpunktu, ievērojot Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 22.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izveidot pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētājs - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Īpašumu pārvaldes vadītājs;

1.3. Komisijas locekļi:

1.3.1. Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

1.3.2. Administrācijas Budžeta nodaļas vadītājs;

1.3.3. Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;

1.3.4. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais juriskonsults, atbilstoši nodaļas vadītāja norīkojumam.

2. Uzdot Komisijas locekļa prombūtnes gadījumā tā pienākumus pildīt attiecīgajam darbiniekam vai amatpersonai, kuram atbilstoši amata aprakstā vai darba devēja rīkojumā noteiktajam ir pienākums aizvietot prombūtnē esošo komisijas locekli.

3. Uzdot Komisijai izvērtēt atsavināmā nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, iesniegto pirkuma līgumu un sniegt ieteikumu par nepieciešamību to iegādāties pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pašvaldību funkciju izpildi.

4. Uzdot Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

4.1. atbilstoši Komisijas ieteikumam, sagatavot domes lēmuma projektu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības (1.pielikums).

4.2. ne vēlāk kā trešajā dienā pēc domes lēmuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu, izmantot pirmpirkuma tiesības spēkā stāšanās dienas nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietojot Valsts datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu.

5. Pilnvarot Jūrmalas domes priekšsēdētāju, ievērojot šī lēmuma 3.punktā minēto ieteikumu, parakstīt izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

6. Uzdot Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejai nodrošināt:

6.1. pirkuma līguma vai tā kopijas pieņemšanu, izsniedzot izziņu par pieteikuma saņemšanu pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai (2.pielikums);

6.2. nekavējošu 6.1.apakšpunktā minētās izziņas nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietojot Valsts datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu;

6.3. izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietojot Valsts datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, ne vēlāk kā trešajā dienā pēc izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības sagatavošanas dienas.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF DOCX

Pielikums Nr.2 PDF DOCX