Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 155.lēmumu

2018.gada 22.novembrīNr. 597

protokols Nr. 16, 59. punkts

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas
izveidošanu un pirmpirkuma tiesību
izmantošanas kārtību

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, ja tās administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” (turpmāk – Noteikumi).

Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14.pantā noteikti izņēmuma gadījumi, kad uz zemes uzceltas ēkas var būt patstāvīgi īpašuma objekti. Šī panta otrajā daļā ir noteikts - ja ēkas (būves) vai augļu dārzs (koki) ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Tādas pašas pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir ēku (būvju) vai augļu dārza (koku) īpašniekam, ja atsavina zemes gabalu. Arī šajos gadījumos, atkarībā no tā vai Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder būves vai zemesgabals, ir jāpieņem lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Pašvaldības kā nekustamā īpašuma kopīpašnieka pirmpirkuma tiesības nosaka Civillikuma 1073.pants.

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturtās daļas, likuma “Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta otrās daļas un Civillikuma 1073.pantā, un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” noteikto prasību ievērošanu, pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņus, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 17.1.18.apakšpunktu un 18.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada14.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā: Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 470.lēmumu

1.1. Komisijas priekšsēdētājs - Izpilddirektors E.Stobovs;

1.2. Komisijas priekšsēdētaja vietnieks - Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i. A.Grants.

1.3. Komisijas locekļi:

1.3.1. Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece;

1.3.2. Budžeta nodaļas vadītāja I.Brača;

1.3.3. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja S.Brauere;

1.3.4. Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais juriskonsults I.Zeļenkova. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 718.lēmumu

1.1 Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 470.lēmumu

2. Uzdot Komisijai izvērtēt atsavināmā nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, iesniegto pirkuma līgumu un sniegt ieteikumu par nepieciešamību to iegādāties pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pašvaldību funkciju izpildi.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai, atbilstoši Komisijas ieteikumam, sagatavot domes lēmuma projektu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, vai izziņu (2.pielikums) par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 718.lēmumu

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju, ievērojot lēmuma 2.punktā minēto atzinumu, parakstīt izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejai nodrošināt: Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 718.lēmumu

5.1. pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu izsniedzot izziņu (1.pielikums) par saņemšanu;

5.2. lēmuma 4.punktā minētās izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības izsniegšanu.

6. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.730 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC