Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 371.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2022.gada 5.maijāNr. 178

protokols Nr. 9, 26. punkts

Par “European City Facility (EUCF) projekta
“Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē
un ieviešanā” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” noteiktā rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 30. janvāra lēmumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020. gadam apstiprināšanu”, 1.pielikuma “Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2021.-2022. gadam” pasākuma 4.3. “Pašvaldības ēku aprīkojums/iekārtas” rīcības 4.3.1. “Enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldības un tās kapitālsabiedrību ēkās”, saskaņā ar saņemto apstiprinājuma vēstuli no Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisma (European City Facility) (turpmāk – EUCF) par projekta apstiprināšanu (reģistrēts 2022. gada 17. martā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-23/22S-5247) un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisma (European City Facility) projektu “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – izstrādāt Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2023.–2029. gadam, balstoties uz EUCF pieredzi līdzvērtīga plāna izstrādes procesā, piedaloties visām interešu turētāju grupām un nosakot katrai grupai konkrētus rīcības virzienus un darbības kopēja mērķa sasniegšanai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pieredzes apmaiņa līdzvērtīgu plānu izstrādē;

3.2. labās prakses pārņemšana un starptautisku speciālistu piesaiste;

3.3. plānošanas dokumentu izstrāde;

3.4. iesaistīta sabiedrība un citas interešu turētāju grupas plānošanas dokumentu izstrādē un aktivitāšu ieviešanā;

3.5. investīciju piesaiste pilsētai plānošanas dokumentu ieviešanā.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2022. gada 9. maija līdz 2024. gada 9. jūlijam. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 371.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kā projekta īstenotāja kopējās izmaksas 60 000,00 euro (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 60 000,00 euro (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansējums ir 100 % jeb 60 000,00 euro (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

6. Svītrots ar domes 2023.gada 24.augusta 371.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas valstpilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai organizēt dotācijas līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Energy Cities (EUCF koordinators).

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 371.lēmumu