Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 371

protokols Nr. 9, . punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija
lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility
(EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu
iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un
klimata rīcības plāna izstrādē un
ieviešanā”” īstenošanu”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 22. punktu un 54. panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” Rīcības plāna prioritātes “Klimatnoturīga pilsētvide” (P), noteiktā rīcības virziena “Ēku energoefektivitātes celšana” (P4), uzdevuma P4.1. “Energoefektivitātes pasākumu izstrāde un ieviešana” darbību P4.1.1. “Ilgtspējīgas energopārvaldības plāna izstrāde un ieviešana”, saskaņā ar saņemto e-pastu no Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisma (European City Facility) (turpmāk – EUCF) par projekta ietvaros izstrādātā Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023.–2029. gadam un Investīciju koncepta pozitīvu novērtēšanu (reģistrēts 2023. gada 2. augustā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. DKOR-SAN-JUR/9920) un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2022. gada 9. maija līdz 2024. gada 9. jūlijam.”.

2. Svītrot 6. punktu.

3. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF