Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 189

protokols Nr. 9, 46. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu
pārkārtošanas apstiprināšanu Līgatnes ielā 3,
Jūrmalā, un Maltas ielā 4, Jūrmalā

Izskatot SIA „Recta Prim”, reģistrācijas Nr. 44103140193 (turpmāk – Sabiedrība) iesniegumu, kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) reģistrēts 2022. gada 5. aprīlī ar Nr. 1.1-37/22S-6652, ar lūgumu Jūrmalas domei apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību Līgatnes ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 1106, un Maltas ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 1104 (turpmāk – zemes vienības) robežu pārkārtošanai, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Līgatnes ielā 3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 1106 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000013949 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Matex financial group”, reģistrācijas Nr. 40003742036, un Vārds Uzvārds. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1817 m2 platībā un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 011 1106 002 (adrese: Līgatnes iela 3, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Maltas ielā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 1104 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1048 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Matex financial group”, reģistrācijas Nr. 40003742036, un Vārds Uzvārds. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1896 m2 platībā.

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Maltas ielā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 511 1101 (turpmāk - Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000144607 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Matex financial group”, reģistrācijas Nr. 40003742036. Būvju īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 011 1104 001 (adrese: Maltas iela 4, Jūrmala).

Sabiedrība 2022. gada 3. janvārī ir saņēmusi Nekustamo īpašumu kopīpašnieka pārstāvja iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībām.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Pilsētplānošanas pārvaldes 2021. gada 29. decembra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/42.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, kā rezultātā zemes vienības Līgatnes ielā 3, Jūrmalā, platība būs 1500 m2, zemes vienības Maltas ielā 4, Jūrmalā, platība būs 2213 m2.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Par Nekustamo īpašumu tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi) zemes vienības atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15). Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība šajā teritorijā ir 1200 m2.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 19.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.2. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.punktu, 4.1.15.4.apakšpunktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 20. aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībām, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienību robežu pārkārtošanu, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienību robežu pārkārtošanas ir 1500 m2, kadastra apzīmējums 1300 011 1106, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Saglabāt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Adresācijas kods

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 011 1106

Līgatnes iela 3, Jūrmala

103214090

1500 m2

Saglabāt esošo adresi

Dzīvojamā ēka

13000111106002

Līgatnes iela 3, Jūrmala

103214090

-

5. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

6. Zemes vienībai jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 011 1106 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

7. Uzdot zemes vienības īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

8. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienību robežu pārkārtošanas ir 2213 m2, kadastra apzīmējums 1300 011 1104, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

9. Saglabāt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Adresācijas kods

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 011 1104

Maltas iela 4, Jūrmala

102474575

2213 m2

Saglabāt esošo adresi

Dzīvojamā ēka

13000111104001

Maltas iela 4, Jūrmala

102474575

-

10. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) 1311 m2 platībā un ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods: 0902) 902 m2 platībā.

11. Zemes vienībai jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 011 1104 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

12. Uzdot zemes vienības īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF