Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 190

protokols Nr. 9, 47. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Kraukļukalna ielā 4, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „Recta Prim”, reģistrācijas Nr. 44103140193 (turpmāk – Sabiedrība) 2022. gada 11. aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) reģistrēts 2022. gada 12. aprīlī ar Nr. 1.1-37/22S-7120, ar lūgumu Jūrmalas domei apstiprināt zemes vienības Kraukļukalna ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 5713 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kraukļukalna ielā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 5713 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4765 nostiprinātas Vārds Uzvārds. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2868 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 021 5713.

Sabiedrība 2022. gada 29. martā ir saņēmusi Vārds Uzvārds iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 2022. gada 10. marta darba uzdevumu – nosacījumiem Nr.14-15/9 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas zemes vienības 1668 m2 un 1200 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieci.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) būvvaldes 2020. gada 12. novembra atzīmi Nr. 2719 par saskaņotajām izmaiņām pie 2008. gada 10. oktobra būvatļaujas Nr. 236, uz zemes vienības uzsākta dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 5713 001 (adrese: Kraukļukalna iela 4, Jūrmala) jauna būvniecība.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – Apbūves noteikumi) zemes vienība atrodas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM5). Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība šajā teritorijā ir 1200 m2.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods: 0701). Jaunizveidojamo zemes vienību platības 1668 m2 un 1200 m2 neatbilst Apbūves noteikumu 108.3. un 108.4. apakšpunktā noteiktajai minimālai platībai zemes vienībā daudzdzīvokļu ēkas izvietošanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktam, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.

Jaunizveidojamajām zemes vienībām visā platībā nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un 35. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” 12., 15., 20. un 32. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, 28.1. un 28.2. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. punktu, 108.3., 108.4. un 4.2.5.4. apakšpunktu, un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 20.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1200 m2 platībā, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1668 m2, kadastra apzīmējums 1300 021 0215, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

4. Saglabāt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 021 0215

Kraukļukalna iela 4, Jūrmala

1668 m2

Saglabāt esošo adresi

Dzīvojamā māja

1300 021 5713 001

Kraukļukalna iela 4, Jūrmala

-

5. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

6. Zemes vienībai jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0215 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

7. Uzdot zemes vienības īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

8. Izveidot zemes vienību, kadastra apzīmējums 1300 021 0216, ar kopējo platību 1200 m2, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

9. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta jaunā adrese

Platība

Piešķirt adresi

Jauna zemes vienība

1300 021 0216

Dāliju iela 8, Jūrmala

1200 m2

10. Noteikt, ka zemes vienībai Dāliju ielā 8, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

11. Zemes vienībai Dāliju ielā 8, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0216 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

12. Uzdot zemes vienības Dāliju ielā 8, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF