Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 193

protokols Nr. 9, 50. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73, Jūrmalā
un Kāpu ielā 75, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome 2019. gada 29. augustā pieņēma lēmumu Nr.428 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā” ar mērķi detālplānojumā izvērtēt zemesgabalā Kāpu ielā 73 esošās dzīvojamās mājas – savrupmājas pārbūvi, saimniecības ēkas un labiekārtojuma elementu jaunbūvi, zemesgabalā Kāpu ielā 75 – dzīvojamās mājas, saimniecības ēku ar labiekārtojuma elementiem būvniecības iespējas, kā arī noskaidrot Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošās dabas vērtības un noteikt pasākumus to aizsardzībai.

Pēc detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa beigām, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldē 2022. gada 10. janvārī tika saņemts detālplānojuma ierosinātāju pilnvarotā pārstāvja iesniegums ar lūgumu pagarināt vai izsniegt jaunu darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei.

Jūrmalas dome 2022. gada 27. janvārī pieņēma lēmumu Nr.28 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 29. augusta lēmumā Nr.428 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā,” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļā 2022. gada 1. martā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts zemesgabaliem Kāpu ielā 73, Jūrmalā un Kāpu ielā 75, Jūrmalā. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 20. aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojumu Kāpu ielā 73, Jūrmalā (kadastra numurs 13000140303) un Kāpu ielā 75, Jūrmalā, (kadastra numurs 1300 014 0302) (turpmāk – detālplānojums), nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma publisko apspriešanu neklātienes formā, tai skaitā organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā un informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi tiek izziņota ne vēlāk kā desmit dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF.


Lejupielāde: DOC un PDF