Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 204

protokols Nr. 9, 64. punkts

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma
līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2022. gada 17. februārī pieņēma lēmumu Nr.85 “Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6309, ar kopējo platību 3754 m2 (turpmāk – zemesgabals) , pārdošanu trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja trešās izsoles sākumcenu 34 200 euro (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti euro), izsoles soli 2 394 euro (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro). Zemesgabala izsoles noteikumi apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 25. jūlija lēmumu Nr.388 “Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – izsoles noteikumi).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2022. gada 12. aprīlī notika zemesgabala trešā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds, (turpmāk – izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 38 988 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro), kas ir paaugstināta izsoles sākumcena par diviem izsoles soļiem. Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, nekustamais īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā zemesgabala cena ir palielināta par diviem izsoles soļiem un noteikta 38 988 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro) apmērā, izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no zemesgabala izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2022. gada 22. martā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 3 420 euro un 2022. gada 25. aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 35 568 euro, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt zemesgabala izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11. apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 12. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/7), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2022. gada 12. aprīlī notikušās zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6309, ar kopējo platību 3754 m2 ( turpmāk – zemesgabals) , izsoles rezultātus un pārdot zemesgabalu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 38 988 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro) .

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai zemesgabala pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas domi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt zemesgabala pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF