Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 205

protokols Nr. 9, 65. punkts

Par zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, daļas nomu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006. gada 6. janvāra lēmumu Nr.6 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Dāvja iela 3419” izveidots zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā 9099 m2 platībā Dāvja ielas uzturēšanai posmā no Viņķu ielas līdz Olgas ielai .

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dāvja iela 3419, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 016 3419 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006. gada 9. maija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000217691.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums), kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Dāvja iela 3419, Jūrmalā, atrodas satiksmes infrastruktūras teritorijā.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā 2022. gada 8. februārī saņemts nekustamā īpašuma Dāvja ielā 42, Jūrmalā kopīpašnieku Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar lietas Nr.1.1-39/22S-2554), ar lūgumu iznomāt zemesgabala Dāvju iela 3419, Jūrmalā daļu žoga uzturēšanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 29.1.apakšpunktam nomas tiesību izsoli neorganizē, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts .

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 30.1.apakšpunktu, ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības , bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas Ģeomātikas nodaļas DocLogix sniegto informāciju, norādīts, ka no Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas atzinumam un lēmumam pievienotā kartogrāfiskajā materiāla redzams, ka žoga novietne nav mainījusies. Ar žogu aizņemtā teritorijā nav maģistrālo inženiertīklu.

Zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā iznomājamā platība nosakāma katram iesniedzējam atbilstoši zemesgrāmatā reģistrētajai nekustamā īpašuma Dāvja ielā 42, Jūrmalā domājamai daļai.

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds 2022. gada 8. februāra iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, MK noteikumu Nr.350 29.1 un 30.1.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2022. gada 15. marta lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-3/6), un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022. gada 12. aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-29/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Iznomāt Vārds Uzvārds 1/3 domājamo daļu no zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 3419 daļas 117 m2 platībā uz pieciem gadiem izbūvētā žoga uzturēšanai, nosakot zemesgabala 1/3 domājamās daļas nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 28,00 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Iznomāt Vārds Uzvārds 1/3 domājamo daļu no zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 3419 daļas 117 m2 platībā uz pieciem gadiem izbūvētā žoga uzturēšanai, nosakot zemesgabala 1/3 domājamās daļas nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 28,00 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Iznomāt Vārds Uzvārds 1/6 domājamo daļu no zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 3419 daļas 117 m2 platībā uz pieciem gadiem izbūvētā žoga uzturēšanai, nosakot zemesgabala 1/6 domājamās daļas nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 28,00 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Iznomāt Vārds Uzvārds 1/6 domājamo daļu no zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 3419 daļas 117 m2 platībā uz pieciem gadiem izbūvētā žoga uzturēšanai, nosakot zemesgabala 1/6 domājamās daļas nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 28,00 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemes nomas līgumu noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

6. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas administrāciju, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt zemes nomas līgumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF