Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 207

protokols Nr. 9, 67. punkts

Par zemesgabala Amulas iela 0015, Jūrmalā, daļas nomu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 3. decembra lēmumu Nr.944 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem ielu zemesgabaliem” zemesgabals Amulas iela, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 011 0015 noteikts, kā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piekrītošs un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējams Valsts zemes dienesta sarakstā iekļautās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra reģistrā reģistrētu galveno lietošanas mērķi – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Amulas iela 0015, Jūrmalā, atrodas satiksmes infrastruktūras teritorijā.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā 2022. gada 10. martā saņemts nekustamā īpašuma Amulas ielā 2A, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar lietas Nr.1.1-39/21S-4716), ar lūgumu iznomāt zemesgabala Amulas iela, Jūrmalā daļu izbūvētā žoga uzturēšanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 29.1. apakšpunktam nomas tiesību izsoli neorganizē, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts .

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 350 30.1. apakšpunktu, ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības , bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļas sniegto informāciju, pamatojoties uz Pilsētplānošanas pārvaldes arhīva kartogrāfisko materiālu līdz 1995. gadam , žogs gar zemes gabala ziemeļu daļu ir vēsturiskajā vietā, bet Amulas ielas daļā izbūvēts saudzējot esošās liepas.

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds 2022. gada 10. marta iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, MK noteikumu Nr.350 29.1 un 30.1. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2022. gada 15. marta lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 8-2-3/6), un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022. gada 12.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-29/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Iznomāt Vārds Uzvārds zemesgabala Amulas iela 0015, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 0015 daļu 90 m2 platībā uz pieciem gadiem izbūvētā žoga uzturēšanai.

2. Noteikt zemesgabala Amulas iela 0015, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 0015 daļas 90 m2 platībā nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 28,00 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli .

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

4. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas administrāciju, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt zemes nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF