Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 213

protokols Nr. 9, 77. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2 specifiskā
atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa
“Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā”
13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas
projekta “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā
Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” īstenošanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi” un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P2.5. “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” rīcības virzienu R2.5.1. “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.83 “Notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstība Jūrmalas pilsētā” un prioritātes P2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, Jūrmalas domes 2021. gada 25.novembra lēmumu Nr.586 “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “”Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektajā atlases kārtā”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” izstrādāto projekta “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41” iesniegumu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2022.gada 7.aprīļa. lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un līguma par projekta īstenošanu slēgšanu (2022.gada 7.aprīļa vēstule Nr.39-2-60/2487), kā arī atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” (reģistrācijas Nr.40003275333) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” projekta “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” ID Nr.4.2.2.0/21/A/049 (turpmāk – projekts) īstenošanu.

2. Noteikt projekta mērķi – izveidot Saules enerģijas staciju Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – uzstādītas atjaunojamos energoresursus ražojošās iekārtas elektroenerģijas iegūšanai no saules, tādējādi aizstājot iepirkto elektroenerģiju ar pašsaražoto atjaunojamo enerģiju.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku 17 (septiņpadsmit) mēneši no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31. decembrim.

5. Noteikta projekta indikatīvās izmaksas 2 000 000,00 euro (divi miljoni euro un 00 centi) saskaņā ar 1. pielikumu, no tām:

5.1. Attiecināmo izmaksu summa 2 000 000,00 euro (divi miljoni euro un 00 centi), no tās:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% (astoņdesmit pieci procenti) jeb 1 700 000,00 euro (viens miljons septiņi simti tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.2. Pašvaldības līdzfinansējums, ko sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” 15% (piecpadsmit procenti) jeb 300 000,00 euro (trīs simti tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. Neattiecināmās izmaksas (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli), ja tādas rastos, pilnā apjomā sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”.

6. Projekta ieviešanai nepieciešamo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” paredz no saviem līdzekļiem vai aizņēmuma veidā Valsts kasē vai citā kredītinstitūcijā.

7. Atbalstīt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, tās noteiktajā kārtībā un termiņā, un uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” nodrošināt projekta ieviešanu.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF