Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 26.maijāNr. 216

protokols Nr. 10, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju
darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 13.punktu, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022.gada 6.aprīļa atzinumu Nr.17-18/13, 2022. gada 29. aprīļa atzinumu Nr.17-18/17 un Nr.18/18, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. 30.pielikumā (Jūrmalas muzeja darbinieku skaita saraks):

1.1.1. likvidēt 8.amata vienību – projektu vadītājs;

1.1.2. likvidēt 9.amata vienību – vēsturnieks.

1.2. 33.pielikumā (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.2.1. izteikt 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

23.

Vecākais referents

2,00

1287

2574

24.

Vecākais lietvedis

5,00

1093

5465

1.2.2. likvidēt 25.amata vienību – lietvedis.

1.3. izteikt 34.pielikuma (Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” darbinieku skaita saraksts) 55.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

55.

Dārznieks (sezonas darbs aprīlis- oktobris)

0,60

500

300

2. Šī lēmuma 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 25.jūlijā.

3. Šī lēmuma 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 30.jūnijā.

4. Šī lēmuma 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 27.maijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF