Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022.gada 26.maijāNr.10

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas lietvede

Anda Lisovska

Sēdē piedalās deputāti:

Irēna Kausiniece, Rita Sproģe, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Ieva Taranda, Andris Čuda, Andrejs Morozovs, Uldis Kronblūms, Inese Kārkliņa, Rolands Parasigs-Parasiņš, Larisa Loskutova, Ints Dālderis, Mārtiņš Stulpiņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Anita Adijāne

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Laura Jaundāldere

Attīstības pārvalde Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede

Ināra Kundziņa

SIA “Ernst & Young Baltic” pārstāve

Iveta Vimba

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks“ vadītāja

Inta Černaja

Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” vadītāja

Marita Šteimane

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāja

Nataļja Račāne

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vadītāja vietnieks

Jānis Zalgauckis

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja

Iveta Mantromoviča

Pašvaldības policijas Tehnisko līdzekļu un sodu kontroles nodaļas priekšnieks

Ēriks Ločmelis

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

3.

Grozījums Jūrmalas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 ”Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

4.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada pārskata apstiprināšanu

6.

Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022.gadam” 2021.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.53 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”

8.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekts “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā”

9.

Lielupes ekspluatācijas noteikumi

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

11.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

12.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ogres novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”.

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.17 „Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums”

17.

Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

18.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” noslēgumu

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.459 “Par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.45 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks“ nolikums “

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” nolikums”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.35 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikums”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta nolikumā Nr.6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikums

25.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

26.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Akordeona un soprāna saksofona iegāde mācību procesa, konkursu un koncertu prakses nodrošināšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu

27.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem

28.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai jaunas apvidus automašīnas iegādei operatīvajā līzingā

29.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

30.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

31.

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 152, Jūrmalā

32.

Par būvju nojaukšanu Viestura ielā 6, Jūrmalā

33.

Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā

34.

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, apbūvei

35.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 "Dzīvokļu komisijas nolikums"

37.

Par Jūrmalas Dzīvokļu komisiju

38.

Noteikumi “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedziņas kārtība”

39.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-16, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

40.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-50, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

41.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-57, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

42.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-85, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

43.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-99, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

46.

Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

47.

Par zemesgabala Atbalss ielā 13A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par zemesgabala Admirāļu ielā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

53.

Par zemesgabala Kāpu iela 0513, Jūrmalā, daļas nomu

54.

Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru

55.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta nolikumā Nr.11 “Grantu programmas “Konferenču, semināru un tūrisma veicināšanas publiski pasākumi Jūrmalā” konkursa nolikums”

·

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikumā Nr.6 "Izglītības konsultatīvās padomes nolikums"

·

Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu attīstības plāns” izstrādes uzsākšanu

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232 “Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai”

·

Par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

·

Par ERASMUS + programmas “Maza mēroga partnerības” projekta „Domājošās rokas: iekļaujoša izglītība skolēniem ar speciālām vajadzībām” īstenošanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, G.Truksnis, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Taranda, I.Kausiniece, I.Kārkliņa, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

3.

Grozījums Jūrmalas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 ”Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

4.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada pārskata apstiprināšanu

6.

Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022.gadam” 2021.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.53 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”

8.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekts “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā”

9.

Lielupes ekspluatācijas noteikumi

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

11.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

12.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ogres novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”.

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta nolikumā Nr.11 “Grantu programmas “Konferenču, semināru un tūrisma veicināšanas publiski pasākumi Jūrmalā” konkursa nolikums”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.17 „Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums”

18.

Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

19.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” noslēgumu

20.

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikumā Nr.6 "Izglītības konsultatīvās padomes nolikums"

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.459 “Par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.45 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks“ nolikums “

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” nolikums”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.35 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikums”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta nolikumā Nr.6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikums

28.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

29.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Akordeona un soprāna saksofona iegāde mācību procesa, konkursu un koncertu prakses nodrošināšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu

30.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem

31.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai jaunas apvidus automašīnas iegādei operatīvajā līzingā

32.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

33.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

34.

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 152, Jūrmalā

35.

Par būvju nojaukšanu Viestura ielā 6, Jūrmalā

36.

Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā

37.

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, apbūvei

38.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā

39.

Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu attīstības plāns” izstrādes uzsākšanu

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 "Dzīvokļu komisijas nolikums"

41.

Par Jūrmalas Dzīvokļu komisiju

42.

Noteikumi “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedziņas kārtība”

43.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-16, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

44.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-50, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

45.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-57, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

46.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-85, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

47.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-99, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232 “Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai”

50.

Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

52.

Par zemesgabala Atbalss ielā 13A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

53.

Par zemesgabala Admirāļu ielā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

54.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

57.

Par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

58.

Par zemesgabala Kāpu iela 0513, Jūrmalā, daļas nomu

59.

Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru

60.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi

61.

Par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

62.

Par ERASMUS + programmas “Maza mēroga partnerības” projekta „Domājošās rokas: iekļaujoša izglītība skolēniem ar speciālām vajadzībām” īstenošanu

2. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos (lēmums Nr.214)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos.

3. Grozījums Jūrmalas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 ”Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (lēmums Nr.215)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 ”Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

4. Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.216)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 4 (A.Čuda, I.Dālderis, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.217)

Ziņotājs:

I.Kundziņa, M.Goba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada pārskata apstiprināšanu.

6. Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022.gadam” 2021.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.218)

Ziņotājs:

M.Rikšis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 4 (A.Čuda, I.Dālderis, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022.gadam” 2021.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

7. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.53 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.53 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”.

8. Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” (lēmums Nr.219)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā”.

9. Lielupes ekspluatācijas noteikumi (noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Lielupes ekspluatācijas noteikumus.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.220)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

11. Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums (nolikums Nr.48)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu.

12. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ogres novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka” (lēmums Nr.221)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ogres novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta nolikumā Nr.11 “Grantu programmas “Konferenču, semināru un tūrisma veicināšanas publiski pasākumi Jūrmalā” konkursa nolikums” (nolikums Nr.49)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta nolikumā Nr.11 “Grantu programmas “Konferenču, semināru un tūrisma veicināšanas publiski pasākumi Jūrmalā” konkursa nolikums”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.17 „Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.17 „Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums” (nolikums Nr.50)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums”.

18. Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

19. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” noslēgumu (lēmums Nr.222)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” noslēgumu.

20. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību.

21. Par Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikumā Nr.6 "Izglītības konsultatīvās padomes nolikums" (nolikums Nr.51)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikumā Nr.6 "Izglītības konsultatīvās padomes nolikums".

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.459 “Par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu” (lēmums Nr.223)

Ziņotājs:

I.Taranda

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Taranda nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.459 “Par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.45 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks” nolikums” (nolikums Nr.52)

Ziņotājs:

I.Černaja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.45 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks” nolikums”.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” nolikums” (nolikums Nr.3)

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums” (nolikums Nr.54)

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.35 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikums” (nolikums Nr.55)

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta nolikumā Nr.6“Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikums (nolikums Nr.56)

Ziņotājs:

M.Šteimane, N.Račāne, J.Zalgauckis, I.Mantromoviča

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” nolikums”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums”.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.35 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikums”.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta nolikumā Nr.6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikums.

28. Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.224)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem.

29. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Akordeona un soprāna saksofona iegāde mācību procesa, konkursu un koncertu prakses nodrošināšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu (lēmums Nr.225)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Akordeona un soprāna saksofona iegāde mācību procesa, konkursu un koncertu prakses nodrošināšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” noslēgumu.

30. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem (lēmums Nr.226)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem.

31. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai jaunas apvidus automašīnas iegādei operatīvajā līzingā (lēmums Nr.227)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai jaunas apvidus automašīnas iegādei operatīvajā līzingā.

32. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

I.Brača - ziņo, ka, atbilstoši Finanšu komitejas atzinumam, ir sagatavoti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš) “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, A.Čuda, I.Dālderis, R.Parasigs-Parasiņš), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”.

33. Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu (lēmums Nr.228)

Ziņotājs:

Ē.Ločmelis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.

34. Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 152, Jūrmalā (lēmums Nr.229)

35. Par būvju nojaukšanu Viestura ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.230)

36. Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā (lēmums Nr.231)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 152, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Viestura ielā 6, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā.

37. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, apbūvei (lēmums Nr.232)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, apbūvei.

38. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā (lēmums Nr.233)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā.

39. Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu attīstības plāns” izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr.234)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par tematiskā plānojuma “Jūrmalas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu attīstības plāns” izstrādes uzsākšanu.

40. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 "Dzīvokļu komisijas nolikums" (nolikums Nr.57)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 "Dzīvokļu komisijas nolikums".

41. Par Jūrmalas Dzīvokļu komisiju (lēmums Nr.235)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Dzīvokļu komisiju.

42. Noteikumi “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedziņas kārtība” (noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedziņas kārtība”.

43. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-16, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.236)

44. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-50, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.237)

45. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-57, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.238)

46. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-85, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.239)

47. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-99, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.240)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-50, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-50, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

3. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-57, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-85, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

5. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-99, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

48. Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.241)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

49. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232 “Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai” (lēmums Nr.242)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232 “Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai”.

50. Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.243)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

51. Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.244)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

52. Par zemesgabala Atbalss ielā 13A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.245)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Atbalss ielā 13A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

53. Par zemesgabala Admirāļu ielā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.246)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Admirāļu ielā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

54. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.247)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.248)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.249)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

57. Par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.250)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

58. Par zemesgabala Kāpu iela 0513, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.251)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kāpu iela 0513, Jūrmalā, daļas nomu.

59. Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru (lēmums Nr.252)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par ūdenstilpes nomas maksas apmēru.

60. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi (noteikumi Nr.7)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumus.

61. Par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.253)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt noteikumus par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

62. Par ERASMUS + programmas “Maza mēroga partnerības” projekta „Domājošās rokas: iekļaujoša izglītība skolēniem ar speciālām vajadzībām” īstenošanu Nr.254)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, D.Riņķe, L.Loskutova, J.Lediņš, I.Taranda, A.Čuda, A.Morozovs, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis) “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kārkliņa nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par ERASMUS + programmas “Maza mēroga partnerības” projekta „Domājošās rokas: iekļaujoša izglītība skolēniem ar speciālām vajadzībām” īstenošanu.

Sēde slēgta plkst.11.00.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022.gada 30.jūnijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Lisovska


Lejupielāde: DOC un PDF