Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 26.maijāNr. 247

protokols Nr. 10, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001, ar kopējo platību 557,20 m2, palīgēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 004, ar kopējo platību 24,80 m2, un zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 026 4805, ar kopējo platību 2459 m2, 2012. gada 30. oktobrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080164 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, nekustamais īpašums atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P52), teritorijā ar īpašiem noteikumiem Jaukta kūrorta teritorijā (TIN13), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsargjoslā un Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā, ko apliecina Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 2022. gada 16. februāra izziņa Nr.14-1/278 (turpmāk – Izziņa).

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas informāciju uz zemes vienības atrodas nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 001 un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 004. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 001 ir kultūrvēsturiski vērtīga, saglabājama būve, ko apliecina Izziņa.

Saskaņā ar Izziņā norādīto informāciju zemesgabalam ir šādi apgrūtinājumi:

- ievērot Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsargjoslas noteikumus;

- ievērot Ķemeru nacionālā parka neitrālās zonas noteikumus;

- ievērot Tukuma ielas sarkanās līnijas.

Zemesgabala lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (0908).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Ievērojot to, ka nekustamais īpašums netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, nekustamā īpašuma saglabāšana pašvaldības īpašumā nav lietderīga. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais nekustamā īpašuma izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Nekustamajam īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” aktualizētā tirgus vērtība 2022. gada 16. februārī

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 11. aprīlī

Zeme

36 900

9 689

25 526,32

Nedzīvojamā ēka

68 500

27 749

74 490,73

Palīgēka

-

734

1 134,64

Kopā:

105 400

38 172

101 151,69

Ņemot vērā to, ka šobrīd tiek sakārtota Ķemeru parka teritorija, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ierosina nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai ar mērķi – attīstīt nekustamo īpašumu atbilstoši Teritorijas plānojumam, paredzot atbilstošu infrastruktūru – tirdzniecības vietas, sabiedriskās ēdināšanas vai kultūras objektu attīstību.

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ierosina atsavināt nekustamo īpašumu, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 105 400 euro, nosakot, ka nekustamo īpašumu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu . Izsoles soli noteikt (5 no nosacītās cenas, atbilstoši Jūrmalas mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 9.marta sēdes protokola Nr.8.2-58/2, 2.punkta 1.pielikumam) 5 270 euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.punktam, izsoles dalības maksa ir 20 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu , 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 11.panta trešo daļu, 15.pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 13. aprīļa sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/4) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 18.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tukuma ielā 30, J ūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001, ar kopējo platību 557,20 m2, palīgēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 004, ar kopējo platību 24,80 m2, un zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 026 4805, ar kopējo platību 2459 m2 , (turpmāk – nekustamais īpašums).

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 105 400 euro (viens simts pieci tūkstoši četri simti euro);

2.2. izsoles soli – 5 270 euro (pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit euro);

2.3. izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro).

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā nekustamā īpašuma izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF