Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 267

protokols Nr. 11, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmumā Nr.331
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta
“Pilsētas atpūtas parka un jauniešu
mājas izveide Kauguros” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.593) nosacījumus, starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928 (turpmāk – CFLA), 2020. gada 4. augustā noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.3.3.1.0/19/I/003, Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – administrācija) īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētu projektu “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros tiek veikta Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izbūve Kauguros, zemes vienībā Kauguri 2102, un funkcionāli saistītās infrastruktūras izbūve zemes vienībai piegulošajās teritorijās. Iecere tiek īstenota, realizējot SIA “K IDEA”, reģistrācijas Nr.40103251384, 2019. gada 26. martā izstrādāto būvprojektu “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā (kad.Nr.13000202102)” (turpmāk – būvprojekts) un SIA “DH Solutions”, reģistrācijas Nr.42103074453, 2018. gada 21. novembrī izstrādāto būvprojektu “Siltumtrases pievada izbūve Jauniešu mājai Kauguros, Jūrmalā (kad.Nr.13000202102)”.

Pamatojoties uz Domes 2020. gadā veiktā atklāta konkursa “Būvdarbi Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros” (ID Nr.JPD 2020/41) rezultātiem, 2021. gada 16. februārī, starp Domi un sabiebrību ar ierobežotu atbildību “MERKS”, reģistrācijas Nr.40003304295, (turpmāk – būvuzņēmējs) ir noslēgts būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4.2/21-155 (turpmāk – būvdarbu līgums) par būvdarbu veikšanu objektā Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveide Kauguros un objekta nodošanu ekspluatācijā. Atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajam, būvprojekta realizācijas būvdarbu izpildes un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 2022. gada 31. marts.

Pamatojoties uz būvuzņēmēja 2021. gada 8. oktobra vēstulē Nr.21/291-3/14/1.1-37/21S-1807 “Par būvdarbu gaitu un būvdarbu termiņa pagarinājumu” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-37/21S-18070) norādīto informāciju par objektīviem apstākļiem, kas kavē būvdarbu izpildi sākotnēji plānotajā termiņā, būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildes termiņu tika plānots pagarināt par diviem mēnešiem – līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Pamatojoties uz būvuzņēmēja 2022. gada 19. janvāra vēstulē Nr.22/291-3/01 “Par nepārvaramas varas iestāšanos” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-37/22S-1167) un 2022. gada 15. marta vēstulē Nr.22/291-3/13 “Par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-37/22S-5175) norādīto informāciju par 2022. gada 14. un 17. janvāra spēcīgo vētru izgāzto un nolauzto 185 koku radītajiem bojājumiem būvobjektā (bojāts parka celiņu, laukumu segums un apstādījumi, bojātas ēku fasādes un rotaļu laukuma elementi, bojātas elektroapgādes sadales un apgaismojuma balsti) un bojātās infrastruktūras elementu sagādei, nomaiņai nepieciešamo laiku, ievērojot būvdarbu līguma 9.5.apakšpunktā un 9.6.apakšpunktā noteikto, 2022. gada 28. martā, starp būvuzņēmēju un administrāciju ir noslēgta vienošanās par grozījumiem būvdarbu līgumā, objekta nodošanas ekspluatācijā termiņu pagarinot par pieciem mēnešiem – līdz 2022. gada 31.augustam.

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LABIE KOKI eksperti” arborista 2022. gada 25. janvāra slēdzienu “Vispārējs novērtējums un rīcības ieteikumi”, 2022. gada 1. aprīļa slēdzienu “Vispārējs novērtējums un rīcības ieteikumi” un būvniecības procesa dalībnieku 2022. gada 13. maijā sastādītajā Fakta konstatācijas aktā Nr.43 “Būvobjekta teritorijā esošo – bīstamo koku zāģēšana” norādīto, pēc 2022. gada janvāra un 26. marta vētrām būvobjekta teritorijā ir papildus izgāzti, nolauzti 26 koki un apzināti 56 bīstami koki, kurus ir nepieciešamas nozāģēt. Apzinātajiem bīstamajiem kokiem, spēcīgo vēja brāzmu rezultātā, ir izcilāta sakņu sistēma vai radīti stumbru bojājumi, negatīvi ietekmējot koku stabilitāti un augtspēju. Šos kokus saglabājot pastāv risks, ka tie izgāzīsies gaidāmo rudens vai pavasara vētru laikā, apdraudot parka infrastruktūru un parka apmeklētāju drošību.

Pamatojoties uz būvuzņēmēja 2022. gada 21. jūnija vēstulē Nr.22/291-3/19 “Par iepirkuma līguma grozījumiem” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-37/22S-11409) norādīto, 56 bīstamo koku nozāģēšanas un celmu izraušanas izmaksu summa ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) ir 38 783.21 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs euro un 21 cents).

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 20.punktā noteiktajam, pilsētas teritorijā koku ciršana ir aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. Attiecīgi šo papildu 56 bīstamo koku nozāģēšanas un celmu izraušanas darbi ir organizējami un veicami jūlijā, paredzot norēķinus par būvlaukuma uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu un vadīšanu. Atbilstoši būvdarbu līguma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājums” būvdarbu 1.kārtas lokālajā tāmē Nr.4.8 “Būvlaukuma organizācija” un būvdarbu 2.kārtas lokālajā tāmē Nr.4.2. “Būvlaukuma organizācija” norādītajam, viena būvdarbu mēneša būvlaukuma uzturēšanas, būvdarbu organizēšanas un vadīšanas izmaksu summa ar PVN ir 38 068.21 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit astoņi euro un 21 cents).

Atbilstoši MK noteikumi Nr.593 68.2.punktā noteiktajam, izmaksas, kas nepieciešamas šo papildu 56 bīstamo koku nozāģēšanai nav iekļaujamas projekta attiecināmajās izmaksas un ir finansējamas no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Pamatojoties uz CFLA 2022. gada 3. jūnija vēstulē Nr.39-2-40.2/3725 “Par vienošanās Nr.3.3.1.0/19/I/003 maksājuma pieprasījuma Nr.2 apturēšanu” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-19/22S-10322) norādīto, atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 56.punktā noteiktajam un ievērojot MK noteikumi Nr.593 49.punktā noteikto, PVN summas par būvprojekta izstrādi, ekspertīzi, projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi, būvuzraudzību un autoruzraudzību nav iekļaujamas projekta attiecināmo izmaksu kopsummā, kā rezultātā projekta neattiecināmo izmaksu kopsumma palielinās par 17 835.11 euro (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro un 11 centi).

CFLA ieskatā, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 68.2.punktā noteiktajam, būvprojektā un būvdarbu līgumā iekļauto telekomunikāciju un videonovērošanas sistēmu izbūves un iekārtu uzstādīšanas izmaksas ir projekta neattiecināmās izmaksas, kas finansējamas no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Lai nodrošinātu racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu apguvi un optimizētu objekta uzturēšanas izmaksas, pamatojoties uz Domes 2021. gada 3. septembra vēstuli Nr.1.1-37/21N-5038 “Par būvprojekta ESS sadaļas izmaiņu risinājumu izstrādi”, 2022. gada martā ir veikta būvprojekta sējuma Nr.VIII “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, Elektronisko sakaru inženiertīkli, Apsardzes signalizācija, Videonovērošana, Invalīdu trauksmes signalizācija” izmaiņu risinājumu izstrāde. Būvprojekta izmaiņu risinājumi, ņemot vērā parka teritorijā likvidēto un vētras izgāzto koku jeb dabisko šķēršļu samazinājumu, paredz parka teritorijā uzstādāmo skaļruņu, videonovērošanas kameru un publiski pieejamo WiFi interneta punktu skaita samazinājumu. Skaļruņu skaits ir samazināts par 70%, paredzot 26 skaļruņu uzstādīšanu, videonovērošanas kameru skaits ir samazināts par 46%, paredzot 45 videonovērošanas kameru uzstādīšanu, un publiski pieejamo WiFi interneta punktu skaits ir samazināts par 38%, paredzot 16 publiski pieejamo WiFi interneta punktu uzstādīšanu. Būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes rezultātā par 174 010.57 euro (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši desmit euro un 57 centi) ir samazināta telekomunikāciju un videonovērošanas risinājumu gala iekārtu iegādes un uzstādīšanas izmaksu kopsumma.

Pamatojoties uz būvuzņēmēja 2022. gada 21. jūnija vēstulē Nr.22/291-3/19 “Par iepirkuma līguma grozījumiem” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-37/22S-11409) norādīto, Pilsētas atpūtas parka teritorijā un Jauniešu mājā izbūvējamo telekomunikāciju un videonovērošanas sistēmu un uzstādāmo iekāru izmaksu kopsumma ar PVN, kas finansējama no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem, ir 290 471.49 euro (divi simti deviņdesmit tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 49 centi).

Pamatojoties uz Domes 2020. gadā veiktā atklāta konkursa “Būvuzraudzība būvdarbiem Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros” (ID Nr.JPD 2020/81) rezultātiem, 2021. gada 17. februārī, starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RS Būvnieks”, reģistrācijas Nr.43603030500, ir noslēgts pakalpojumu līgums Nr.1.2-16.4.3/21-177 (turpmāk – būvuzraudzības līgums) par būvuzraudzību būvdarbiem objektā “Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros”. Atbilstoši būvuzraudzības līguma 2.1.1.apakšpunkta nosacījumiem, būvuzraudzības pakalpojumi tiek sniegti līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā un atbilstoši būvuzraudzības līguma 4.7.apakšpunkta nosacījumiem, pagarinot būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildes termiņu, ir nepieciešams pagarināt būvuzraudzības līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanas termiņu par diviem mēnešiem - līdz 2022. gada 31. augustam, paredzot papildu norēķinus par divu mēnešu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu 5 010.42 euro (pieci tūkstoši desmit euro un 42 centi) apmērā.

Pamatojoties uz Domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.862 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanai” noteikto, 2021. gada 12. martā starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un Valsts kasi ir noslēgts Aizdevuma līgums Nr.1.2-16.5.6/21-238 un Aizdevuma līgums Nr.1.2-16.5.6/21-239 par aizdevuma saņemšanu projekta attiecināmo izmaksu jeb 2 698 915.00 euro (divi miljoni seši simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un 00 centi) apmērā. Aizdevuma summa ir apgūta 2021. gada ietvaros un 2022. gada projekta neattiecināmās izmaksas 2 804 926.36 euro (divi miljoni astoņi simti četri tūkstoši deviņi simti divdesmit seši euro un 36 centi), tai skaitā augstāk minētās, veiksmīgai projekta īstenošanas pabeigšanai nepieciešamās papildu neattiecināmās izmaksas 322 680.28 euro (trīs simti divdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 28 centi) apmērā, ir finansējamas no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Pamatojoties uz augstāk minēto, lai nodrošinātu veiksmīgu un kvalitatīvu būvprojekta realizācijas būvdarbu izpildi un ERAF līdzfinansētā projekta īstenošanu, un Domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteikto, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5., 6. un 7.punktus šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 9 308 427.27 euro (deviņi miljoni trīs simti astoņi tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro un 27 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 2 698 915.61 euro (divi miljoni seši simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un 61 cents), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 53.39% jeb 1 440 865.05 euro (viens miljons četri simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 05 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 36.28% jeb 979 004.74 euro (deviņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četri euro un 74 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 140 565.73 euro (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro un 73 centi), jeb 5.21% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;

5.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 838 439.01 euro (astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro un 01 cents) jeb 31.07% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

5.1.3. nacionālais privātais līdzfinansējums jeb Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta privāto attiecināmo izmaksu segšanai, kas atbilstoši MK noteikumu Nr.593 19.2.2.apakšpunktā noteiktajam tiek klasificēts kā valsts atbalsts un ir līdzvērtīgs projektā plānoto neto ieņēmumu vērtībai, ir 10.34% jeb 279 045.82 euro (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit pieci euro un 82 centi);

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas šī lēmuma 3.1.apakšpunktā uzskaitītās, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei ir 6 609 511.66 euro (seši miljoni seši simti deviņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro un 66 centi), tai skaitā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams transporta, siltumapgādes, ūdensapgādes pieslēguma izbūvei un būvprojekta izstrādes, ekspertīzes, autoruzraudzības un būvuzraudzības PVN izmaksu segšanai ir 178 614.76 euro (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrpadsmit euro un 76 centi) un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta privāto neattiecināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams ārējās elektroapgādes izbūvei, Pilsētas atpūtas parka un labiekārtojuma, apgaismojuma, telekomunikāciju un video novērošanas sistēmas, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei, kā arī ēkās paredzēto, pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo telpu izbūvei un papildu 56 bīstamo koku nozāģēšanai ir 6 430 896.90 euro seši miljoni četri simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro un 90 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamās, šī lēmuma 5.1.3.apakšpunktā, 5.2.apakšpunktā un pielikumā norādītās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta privātās attiecināmās un privātās neattiecināmās izmaksas līdz 6 497 587.00 euro (seši miljoni četri simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro un 00 centi) finansēt no administrācijas īstenotās saimnieciskās darbības 2021.–2022. gada ieņēmumiem un valsts budžeta aizdevuma, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 19.2.2.apakšpunktā un 68.punktā noteiktajam.

7. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 39.punktā noteiktajam , kā arī šī lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko attiecināmo izmaksu segšanai, šī lēmuma 5.2.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai līdz 1 100 591.00 euro (viens miljons viens simts tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro un 00 centi), finansēt no administrācijas pamatbudžeta 2021.–2022. gada ieņēmumiem un valsts budžeta aizdevuma.”.

2. Aizvietot pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF