Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 273

protokols Nr. 11, 24. punkts

Par “Jūrmalas izglītības attīstības Koncepcijas 2015.-2022. gadam”
2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 7. punktu, likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” noteikto, Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”, nosakot darbības termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim 2. punktā noteikto, un Jūrmalas domes Izglītības komitejas 2022. gada 16. jūnija sēdes (protokols Nr. 1.2-31/7) atzinumu, Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojumu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF