Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 290

protokols Nr. 11, 48. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 20. līnijā 1, Jūrmalā
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome 2021. gada 16. decembrī pieņēma lēmumu Nr.612 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 20. līnijā 1, Jūrmalā” ar mērķi detālplānojuma grozījumos izvērtēt jaunas apbūves izvietojuma iespējas, atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS9), kā arī izvērtēt un noteikt pasākumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību aizsardzībai.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļā 2022. gada 6. jūnijā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts zemesgabalam 20. līnijā 1, Jūrmalā (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojuma grozījumi izstrādāti, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. apakšpunktu, 111. punktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 15. jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu projektu 20. līnijā 1, Jūrmalā (kadastra numurs 13000042209) , nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma publisko apspriešanu neklātienes formā, tai skaitā organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā un informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi tiek izziņota ne vēlāk kā desmit dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF.


Lejupielāde: DOC un PDF