Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 28.jūlijāNr. 360

protokols Nr. 12, 29. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Kāpu ielā 100 A , Jūrmalā

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 6. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1., 39.2. un 39.3. apakšpunktu, 96. un 98. punktu, un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2451.1. un 2451.2. apakšpunktu, izskatot zemesgabala Kāpu ielā 100A, Jūrmalā īpašnieces 2022. gada 17. jūnija iesniegumu, reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) ar lietvedības Nr. 1.1-39/22S-11188, par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kāpu ielā 100 A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 1423, saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 20. jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/7), Jūrmalas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kāpu ielā 100A , Jūrmalā, kadastra numurs 1300 016 1423 (turpmāk – detālplānojums).

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar 2. pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF