Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 28.jūlijāNr. 368

protokols Nr. 12, 38. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz d zīvokļa īpašumu Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7778, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 7 ar kopējo platību 63,7 m2, kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909 001 un kopīpašuma 6370/31430 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909, ar kopējo platību 1789 m2, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 7), 2012. gada 5. martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000155005 7.

Dzīvokļa īpašums Nr. 7 ir trīs istabu dzīvoklis, kas atrodas divstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 1.1-14/355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr. 7, konstatēja, ka dzīvoklī ir nepieciešams veikt remontu sienām un grīdām, veikt veco koka logu un palodžu nomaiņu, pārbaudīt elektroinstalācijas un nepieciešamības gadījumā veicot to nomaiņu vai remontu. Dzīvoklim nepieciešams nomainīt ārdurvis un iekšdurvis, kā arī nodrošināt dzīvokli ar apkuri un veikt aprīkojuma, tajā skaitā skursteņa, pārbaudi. Dzīvoklī nepieciešams uzlikt ugunsdrošības detektorus (2021. gada 19. marta apsekošanas akts Nr. 8.1-27/6). Ievērojot dzīvokļa slikto tehnisko stāvokli, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būvbalsts”, sagatavoja dzīvokļa Nr. 7 remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr. 7 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 23 851,11 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs. Līdz ar to Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa nav tiesīga šādā ēkā esošu dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 7 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” tirgus vērtība 2022. gada 13. jūnijā

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 21. jūnijā

5 900

6 602

1 787,57

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. decembra lēmumu Nr. 647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja to apmērs pārsniedz dzīvokļa īpašuma Nr. 7 tirgus vērtību, kā arī ievērojot to, ka no dzīvojamās mājas Alejas ielā 10, Jūrmalā, esošiem septiņiem dzīvokļiem pašvaldībai pieder tikai trīs dzīvokļi, Jūrmalas valstspilsētas administrācijai nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 7, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr. 7 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu pārdodams izsolē.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 5. jūlija sēdē (protokols Nr. 8.2-7/7) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību – 6 602 euro (seši tūkstoši seši simti divi euro), izsoles soli – 463 euro (četri simti sešdesmit trīs euro) un izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro (viens simts četrdesmit euro).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz A tsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo, otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 10. un 15. pantu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 5. jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-7/7), kā arī Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 20. jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/7), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7778, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 7 ar kopējo platību 63,7 m2, kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909 001 un kopīpašuma 6370/31430 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909, ar kopējo platību 1789 m2, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 7).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 7:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 6 602 euro (seši tūkstoši seši simti divi euro);

2.2. izsoles soli 463 euro (četri simti sešdesmit trīs euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 7 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr. 7 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums DOCX PDF


Lejupielāde: DOC un PDF